Normal_ict__digitaal

NWO heeft het uitvoeringsplan investeringen digitale infrastructuur aangeboden aan de minister Van Engelshoven. Dit plan is een nadere uitwerking van het eerder uitgebrachte advies ‘Integrale aanpak voor digitalisering in de wetenschap’ over de wijze waarop de wetenschappelijke ict-infrastructuur en bijhorende expertise in Nederland versterkt kunnen worden. Dit meldt NWO.

Voor het eerst komt in navolging van het plan een langetermijnstrategie voor toekomstige investeringen in High Performance Computing. Het uitvoeringsplan is in afstemming met relevante partijen uit het veld tot stand gekomen. Hiermee geeft NWO - op verzoek van het ministerie van onderwijs - invulling aan de jaarlijkse inzet van 20 miljoen euro ter versterking van wetenschappelijke ict-infrastructuur, zoals opgenomen in het Regeerakkoord.
 
In het uitvoeringsplan bepleit NWO de inzet van extra ict-middelen op twee hoofdlijnen: het versterken van de nationale rekenfaciliteiten en ondersteuning van de verdergaande digitalisering van de wetenschap.
 

Versterken van de nationale rekenfaciliteiten

Laagdrempelige toegang tot rekencapaciteit is essentieel voor het bedrijven van toponderzoek. Door de digitalisering van alle wetenschapsgebieden hebben steeds meer onderzoekers behoefte aan rekencapaciteit. Ook is goede ondersteuning nodig om deze onderzoekers wegwijs te maken in deze ict-infrastructuur.  Andere voorzieningen voor dataverwerking bij SURF zullen ook worden versterkt. Daarnaast wordt financiering beschikbaar gesteld om deze faciliteiten te bemensen met de juiste expertise, en om de gebruikers te voorzien van ondersteuning, zodat het volle potentieel van de rekenfaciliteiten kan worden benut.
 

Digitalisering

Een deel van de bestedingen wordt ingezet voor het realiseren van de ambities die gesteld zijn in Thema 2 van het Nationaal Platform Open Science: het voor hergebruik geschikt maken van onderzoeksdata. NWO stimuleert dat kennisinstellingen hun expertise op het gebied van research datamanagement en onderzoekssoftware op één plek bundelen: het digital competence center (DCC). Deze DCC’s zijn voor onderzoekers de lokale hub voor ondersteuning en technologische hulpmiddelen op het gebied van onderzoeksdata, open en FAIRdata. 
 
NWO stelt éénmalig financiering beschikbaar voor het versterken van de DCC’s. Daarnaast stelt NWO middelen ter beschikking voor het ontwikkelen en delen van kennis binnen en tussen DCC’s, in samenwerking met SURF. In 2020 zal bovendien een financieringsinstrument geopend worden voor bredere thematische DCC’s, die digitalisering ondersteunen in bijvoorbeeld een specifieke wetenschappelijk discipline. Tenslotte worden de open rondes van het Netherlands eScience Center uitgebreid, die met wetenschappelijke software de digitalisering ondersteunt in de volle breedte van de wetenschap.
 
Door: Nationale Onderwijsgids