Normal_digitaal

Het ministerie van OCW opent vandaag de inschrijving voor de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs. In samenwerking met SURF daagt minister Bussemaker van OCW de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen uit te onderzoeken hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het onderwijs bij hun eigen instelling. Hiervoor stelt minister Bussemaker van 2015 t/m 2018 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. dit meldt de Rijksoverheid. 

Instellingen kunnen tot 3 februari 2015 in een projectvoorstel uitwerken hoe zij open en online onderwijs in hun eigen context willen inzetten. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project en moet door de instellingen worden gematcht met ten minste vijftig procent eigen middelen.
 
Naast de projecten van individuele instellingen komt er ook een overkoepelend onderzoek naar open en online onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opent hiervoor een call for proposals. Dit onderzoek - met een budget van 1.350.000 euro - gaat de projecten uit de stimuleringsregeling in samenhang bekijken en combineren met enkele fundamentele onderzoeksthema’s rondom open en online onderwijs. Het doel is meer inzicht te krijgen in hoeverre open en online onderwijs kan bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het hoger onderwijs. Dit flankerend onderzoek heeft een maximale looptijd van vijf jaar, en hanteert als deadline voor aanvragen 27 januari 2015. Op 6 januari 2015 dienen instellingen hun intentie voor het indienen van een aanvraag kenbaar te hebben gemaakt aan de hand van een intentieverklaring.
 
Beide regelingen richten zich op de bijdrage die open en online onderwijs kan leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. In de projecten uit de stimuleringsregeling kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. De projectresultaten en de inzichten uit het onderzoek komen beschikbaar voor de gehele hoger onderwijssector. SURF zorgt voor begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en verspreiding van projectresultaten. Daarnaast initieert SURF kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs. SURF en het NRO dragen gezamenlijk zorg voor de afstemming en wederzijdse versterking van de stimuleringsregeling en het onderzoek.
 
SURF organiseert op 3 december 2014 in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen over de call for proposals van het NRO. Voor meer informatie kijk op de website van SURF of van de NRO
 
© Nationale Onderwijsgids