Onderwijs en zorgorganisaties werken samen om zorgtekort op te lossen

Het Regionaal Investeringsfonds mbo heeft een subsidie toegekend van nagenoeg twee miljoen euro aan de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Tekort in de zorg is onze zorg’. Deze samenwerking tussen het ROC van Amsterdam - Flevoland (MBO College Hilversum, MBO College Almere, MBO College Lelystad) met een groot aantal regionale zorgorganisaties, het voortgezet onderwijs, hbo, kennisinstellingen en zorgtechnologiebedrijven is op 1 juni gestart voor de duur van vijf jaar. Dat meldt het ROC van Amsterdam

Door de structureel grote tekorten aan opgeleid zorgpersoneel en de sterk toegenomen werkdruk in de zorgsector, staat opleiden in de praktijk zwaar onder druk. Het beroepsonderwijs zal in samenwerking met zorgorganisaties een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ambitie van de regio om oplossingen te bieden voor de grote tekorten aan zorgpersoneel en de hoge werkdruk. Met name de grote uitstroom van zorgmedewerkers uit de sector wil men beperken.

Vier programmalijnen

Om deze ambities te realiseren hebben de samenwerkingspartners vier programmalijnen opgezet:

1. Meer instroom en doorstroom. Deze programmalijn zet in op het vergroten van de doorstroom van vmbo naar een mbo-zorgopleiding. Ook de doorstroom van mbo naar hbo wordt door een nieuwe aanpak en structurele samenwerking verbeterd.

2. Ontwikkeling opleidingen en fieldlabs. In deze programmalijn wordt het onderwijs vernieuwd, modulair opgebouwd en flexibeler. Nieuwe opleidingsvormen zoals simulatieleren worden geïntroduceerd en het aantal locaties met hybride leeromgevingen (fieldlabs) groeit van ongeveer tien naar dertig. Voor werkenden in de zorg wordt ook een programma voor Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld en geïmplementeerd.

3. Professionaliseren van docenten en werkbegeleiders. Het (verder) professionaliseren van docenten en zorgprofessional op verschillende aspecten, zoals begeleiding, intervisie en coaching.

4. Practoraat en Learning community. Deze programmalijn richt zich op structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling via de ontwikkeling van een learning community.

Begeleidingscapaciteit 

Steven van Schaaik, opleidingsmanager Gezondheidszorg van MBO College Hilversum: “Met deze PPS worden bestaande samenwerkingen geïntensiveerd, geven we innovatieprojecten een boost en zorgen we voor een nog betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Er worden samen oplossingen bedacht om de huidige begeleidingscapaciteit te vergroten en deze op geheel nieuwe wijze vorm te geven. Wat ik bijzonder vond om te merken is dat bij elk gesprek dat we in de aanloop hiernaar toe voerden, of het nou met het voortgezet onderwijs, het hbo of een zorginstelling was, de genoemde thema's een schot in de roos waren. Niet alleen de vraagstukken worden erkend, ook de mate van urgentie en relevantie. Ondanks de hoge werkdruk in de zorg is er enorm veel enthousiasme om dit gezamenlijk met elkaar op te lossen.”

Door: Nationale Onderwijsgids