Groningen ondertekent Thuiszitterspact 2.0 om te voorkomen dat kind thuis blijft

Op 9 juni 2021 is het Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 ondertekend door alle samenwerkende partners. Het is een voortzetting van het ‘Thuiszitterspact 2018-2020’, met als centrale doelstelling het aantal kinderen dat niet naar school gaat (zogeheten “thuiszitters”) terug te dringen. Het betreft een gezamenlijke aanpak van de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, de Gemeente Groningen, WIJ Groningen en GGD Groningen. Dit meldt de gemeente Groningen.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: “Daar waar het in het eerste pact sec ging om het terugdringen van thuiszitters, is er in het nieuwe pact nadrukkelijk voor gekozen om sterker in te zetten op voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Onder andere door ook de aansluiting tussen jeugdhulp/onderwijs in het pact te betrekken.”
 

Teams

De afgelopen jaren is al het één en ander gerealiseerd. Zo zijn er op alle scholen teams actief. Hierin zit de school, de GGD (jeugdarts of jeugdverpleegkundige), de leerplichtambtenaar, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de medewerker van de WIJ. In deze teams worden de kinderen/jongeren besproken die dreigen uit te vallen en wordt gekeken naar passende ondersteuning om uitval te voorkomen. 
 

Werkgroep

Daarnaast is er ook een werkgroep gestart om de vrijstellingen onder de loep te nemen. Bij een vrijstelling heeft een kind geen leerplicht meer en hoeft het niet naar school. Dit moet uiteraard zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom wordt nauw samengewerkt tussen leerplicht en het onderwijs om bij het verzoek om vrijstelling te kijken wat nodig is om het kind alsnog binnen het onderwijs te houden. 
 

Uitval voorkomen

Voor de komende jaren wordt het geven van digitaal onderwijs, als mogelijk middel om uitval uit het onderwijs te voorkomen, verder onderzocht. Daarnaast zullen er ook teams in het primair onderwijs worden ingericht en zal de aansluiting jeugdhulp en onderwijs verder worden vormgegeven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids