Normal_slob__onderwijs__minister

Heldere gezamenlijke ambities en doelstellingen, een professionele leer- en kwaliteitscultuur, en vrijheid en doortastend toezicht zijn essentieel zijn voor goed onderwijs. Dat schrijven ministers Van Engelshoven en Slob in hun reactie op de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de inspectie. Dit meldt Rijksoverheid.

Gezamenlijke ambities en doelstellingen

De oproep van de inspectie aan het onderwijs om gezamenlijke doelen te formuleren, krijgt volgens Van Engelshoven en Slob vorm in het nieuwe curriculum, dat in nauwe samenwerking met het onderwijsveld tot stand komt. Met de herziening van het curriculum krijgen scholen duidelijkheid over de ambities en doelstellingen. Dat geeft leraren richting, ruimte en inspiratie en stelt hen in staat om leerlingen uitdagend onderwijs aan te bieden.
 
In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs zijn onlangs kwaliteitsafspraken gemaakt waarin de gezamenlijke ambities en doelstellingen zijn vervat. In de Strategische Agenda, die later dit jaar wordt gepresenteerd, kijkt het kabinet naar de toekomst van het hoger onderwijs.
 

Een professionele leer- en kwaliteitscultuur

Om het onderwijs nog beter te kunnen maken dan het nu is, is kennis nodig van wat werkt – en wat niet. Niet elke innovatie is succesvol, maar ook van mislukkingen valt te leren. Met name in het funderend onderwijs valt er nog winst te halen door versterking van de professionele leer- en kwaliteitscultuur. In de sectorakkoorden die onlangs in het primair en voortgezet onderwijs zijn geactualiseerd, is daarin voorzien. Zo krijgen scholen die onvoldoende presteren ondersteuning. Hierbij moeten scholen transparant zijn over hun kwaliteitsgegevens en die delen.
 

Vrijheid en doortastend toezicht

Van Engelshoven en Slob hechten aan de vrijheid die onderwijsinstellingen hebben om maatwerk te kunnen leveren. De inspectie ziet erop toe dat scholen die ruimte niet misbruiken. Het is de vraag of de inspectie voldoende instrumenten in handen heeft om snel en adequaat te kunnen optreden wanneer bestuurders het vertrouwen in het onderwijs beschamen, stellen Van Engelshoven en Slob. Ze kijken onder andere of het mogelijk is om scholen, met een zogeheten aanwijzing, in spoedeisende situaties te dwingen om actie te ondernemen.
 

Gelijke kansen

Nadat jaren achtereen de kansenongelijkheid in het onderwijs groter werd, is die ontwikkeling nu tot staan gebracht, concludeert de inspectie. Volgens de bewindslieden is dat mede het gevolg van een gezamenlijke aanpak van het kabinet met het onderwijsveld. "Het laat zien dat wanneer het onderwijs ergens de schouders onder zet, leraren, schoolleiders, besturen en hun partners in gezamenlijkheid heel wat kunnen bereiken", schrijven Van Engelshoven en Slob.
 
Door: Nationale Onderwijsgids