Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

In het voortgezet onderwijs is sprake van een curriculumherziening. Ook voor het mbo worden de referentieniveaus bekeken en waar nodig aangepast. De Beroepsvereniging opleiders mbo (BVMBO) en de MBO Raad zijn namelijk van mening dat rekenen in het mbo aparte aandacht moet krijgen in plaats van dat het wordt gelijkgetrokken met het voortgezet onderwijs. Over dit onderwerp vindt in januari een werkbijeenkomst plaats voor rekendocenten. Dat meldt de BVMBO. 

Een aantal vakverenigingen in het voortgezet onderwijs is inmiddels bezig om visiedocumenten op te stellen. Die gaan over de toekomst van hun vak in relatie tot andere vakken en de curriculumherziening

Ook de MBO Raad en de BVMBO een eigen visiedocument opstellen dat als startpunt kan worden gebruikt voor de evaluatie van de referentieniveaus vanuit het perspectief van het mbo. Om hier aandacht aan te besteden wordt op dinsdag 19 januari 2018 een zogeheten rekencontactpersonendag gehouden bij de MBO Raad. Op die dag moet de eerste stap worden gezet om samen een visiedocument te ontwikkelen aangaande de curriculumherziening van de referentieniveaus.

Rekendocenten die bij deze dag aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Kooske Franken, voorzitter platform rekendocenten, via k.franken@albeda.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids