Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief geschikte leraren zijn. Om voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laat het ministerie van onderwijs jaarlijks arbeidsmarktramingen uitvoeren. Dit meldt Onderwijs in Cijfers.

Door het ministerie wordt jaarlijks geraamd wat de leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs de komende jaren zullen zijn. De bevolkingsprognoses van het CBS dienen als basis voor de ramingen. Uitgaande van dezelfde verhouding tussen leerlingen en leraren als momenteel, kan worden berekend wat de geraamde aantallen benodigde leraren in fte de komende jaren zullen zijn.

Voor de komende 10 jaar wordt een aanzienlijke leerlingdaling verwacht, en daarmee een verminderde behoefte aan leraren. De behoefte aan leraren in het mbo zal naar verwachting met 1700 fte dalen tussen 2015 en 2025.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs geldt dat een groot deel van de instroom van leraren niet afkomstig is van de lerarenopleiding maar van het bedrijfsleven. Daarom is het mbo ook geen ‘gesloten systeem’ waarover ramingen kunnen worden gemaakt als voor het po en vo. Wat wel kan worden getoond is de verwachte instroom van leraren die in de komende jaren nodig zal zijn in het mbo.

De vraag naar nieuwe instroom neemt naar verwachting met 850 fte toe tussen 2016 en 2018 en neemt vervolgens af. De stijging die in eerste instantie verwacht wordt, wordt veroorzaakt doordat het mbo de komende jaren te maken heeft met een grote uitstroom van ouder personeel. De daling daarna houdt verband met de verwachte daling in deelnemersaantallen.

Kijk voor meer informatie en gegevens op www.onderwijsincijfers.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids