Normal_examen__examens__eindexamen__blokken__examenhal__scholieren

De bedrijfstakgroep MTLM van de MBO Raad heeft deze maand drie examenprojecten afgerond die bijdragen aan een betere examinering in het mbo. De scoop van de projecten is breed: het ene project helpt scholen bij de examinering van keuzedelen in de beroepspraktijk, bij een ander project is een nieuwe examenstichting opgericht. De drie projecten zijn gefinancierd met subsidie van het ministerie van Onderwijs in het kader van de Examenagenda mbo 2015-2020. Dat meldt MBO Raad.

Om het examenaanbod voor alle opleidingen voor wegtransport en logistiek op orde te hebben en ook examens voor de nieuwe kwalificatiedossiers aan te bieden, is Examenservice Transport en Logistiek (ESTEL) opgezet. De examenstichting organiseert voor en door de deelnemende scholen de ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten. Bij de inrichting van de examenstichting zijn vier examenplannen en een visiedocument met de uitgangspunten voor de examinering opgesteld. Daarnaast heeft ESTEL gewerkt aan de oplevering van een complete set voorbeeldexamens voor het kwalificatiedossier van de btg MTLM.

Studenten kunnen sinds dit studiejaar hun opleiding verbreden of verdiepen met een keuzedeel. De btg MTLM heeft een aanpak voor de ontwikkeling van examinering van keuzedelen opgeleverd. Daarvoor zijn examens ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Digitale vaardigheden basis’ en ‘Internationaal II – werken in het buitenland’.

Om de examinering van kwalificatiedossiers met (internationale) wettelijke beroepsvereisten beter op elkaar af te stemmen en te harmoniseren, heeft de btg MTLM een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop de examenplannen van deze kwalifcatiedossiers geharmoniseerd kunnen worden. Het project leidde tot een beschrijving van de gewenste werkwijze voor het examineren van deze kwalificatiedossiers waarin sprake is van (internationale) wettelijke beroepsvereisten. Een ander resultaat van dit project is dat de betrokken scholen hebben besloten de examens voor binnenvaart- en maritieme opleidingen onder te brengen bij de examenstichting ESTEL.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids