Normal_groen_onderwijs23423

Het kabinet gaat onderzoeken aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de verworvenheden en kwaliteiten van het groen onderwijs bij een overheveling naar OCW te behouden, en om kansen te verzilveren. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan een motie waarin de regering wordt verzocht om voorbereidingen te treffen voor de overheveling van het groen onderwijs naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In aanvulling hierop heeft de vaste Kamercommissie voor OCW om een brief met een beschrijving van een tijdpad en (proces)stappen die worden genomen om tot uitvoering van deze motie te komen. 

In de emotie spreekt de Kamer uit dat de verworvenheden van het groene onderwijs behouden moeten blijven en als inspiratie dienen voor het hele onderwijs. Het groen onderwijs is kleinschalig georganiseerd en sterk praktijkgericht, met leren en werken in actuele bedrijfssituaties. Het groen onderwijs is bovendien sterk internationaal gericht en betekenisvol voor en veelal koploper in het bevorderen van scholing en kennis over duurzaamheid.

Het kabinet heeft ook toegezegd in kaart te brengen op welke wijze overheveling mogelijk is opdat aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast richt het kabinet zich op een strategische meerjareige ontwikkelagenda voor het groen onderwijs voor de komende tien jaar. “Het gaat hierbij om noodzakelijke vernieuwing en een nog betere aansluiting op de vraag uit de arbeidsmarkt, meer samenwerking met het overig onderwijs en meer doelmatigheid in het opleidingsaanbod. Daarmee wil het kabinet tevens de regeerakkoordtaakstelling voor het groen onderwijs van 33 miljoen euro vanaf 2016 verder invullen”, zeggen staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs.

De staatssecretaris laat weten op korte termijn overleg te voeren met de onderwijsinstellingen van het groen onderwijs en het bedrijfsleven. De uitkomsten van het onderzoek zullen na de zomer van 2016 naar de Tweede Kamer gaan.

© Nationale Onderwijsgids