Kinderdagverblijf weigert man, College vindt dit discriminatie

Een mannelijke ZZP’er reageert via een digitaal platform op een invaldienst voor de babygroep van een kinderdagverblijf in Amsterdam. Meteen daarna ontvangt hij bericht van het overkoepelende kindercentrum dat er vanwege vast beleid geen mannen op de babygroep mogen staan. De man vraagt het College om te beoordelen of hij is gediscrimineerd op grond van zijn geslacht. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

Het kindercentrum zet bewust geen mannen in op de babygroep. Sinds de gebeurtenissen bij kinderopvang ’t Hofnarretje in Amsterdam, waar in 2010 tientallen kinderen zijn misbruikt, hebben veel ouders moeite met de onaangekondigde aanwezigheid van mannelijke pedagogisch medewerkers op een peuter- of babygroep. De man begrijpt de zorgen van ouders en het kindercentrum, maar vindt dat het per definitie uitsluiten van mannen te ver gaat.   

Grond van geslacht 

Omdat het geslacht van de man de directe aanleiding was om de dienst te annuleren, oordeelt het College dat er inderdaad sprake was van onderscheid op grond van geslacht. 

Kinderopvang 't Hofnarretje 

In sommige gevallen geldt er een uitzondering op de wet als daarvoor een goede reden bestaat. Als dat het geval is, dan is het gemaakte onderscheid niet verboden. Het kindercentrum stelt dat het onderscheid dat zij maakt gerechtvaardigd is omdat ouders veel moeite hebben met mannen op een peuter- of babygroep. Dit komt onder andere doordat een man werd veroordeeld in de zedenzaken bij kinderopvang ‘t Hofnarretje in Amsterdam in 2010.  

Toch kan het kindercentrum niet met succes een beroep doen op een uitzondering in de wet. Het College ziet geen reden waarom geslacht bepalend zou moeten zijn: zowel mannen als vrouwen kunnen het beroep van pedagogisch medewerker op een peuter- of babygroep uitoefenen. Het College is van oordeel dat de wettelijke uitzondering in dit geval niet van toepassing is.

Vier-ogenprincipe 

Naar aanleiding van de ernstige zedenzaken in Amsterdam is uitvoerig onderzoek gedaan naar hoe het misbruik van jonge kinderen heeft kunnen plaatsvinden en welke lessen de kinderopvang in Nederland hieruit kon trekken. De wetgeving is als gevolg hiervan op belangrijke punten aangescherpt om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen, waaronder het vier-ogenprincipe. Dit houdt in dat beroepskrachten hun taken alleen kunnen verrichten terwijl zij gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Ook is er sinds 2013 een systeem van continue screening ingevoerd waarbij medewerkers in de kinderopvang naast het aanleveren van de Verklaring Omtrent het Gedrag zeer regelmatig worden gescreend op strafbare feiten.

Het College geeft het kindercentrum mee dat zij ervoor kan kiezen om andere maatregelen te treffen, in plaats van het categorisch uitsluiten van mannen op de babygroep. Het kinderdagverblijf kan bijvoorbeeld ouders informeren over de geldende wet- en regelgeving die moet zorgen voor een veilige omgeving van het kind, en de aanzienlijke wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds de gebeurtenissen bij ’t Hofnarretje. Ook kan zij ouders informatie bieden over de regelgeving die het niet toelaat om volledig gecertificeerde mannen uit te sluiten van een functie.

Platform Tadaah B.V. 

Eerder dit jaar oordeelde het College in een andere zaak al dat het digitale platform waar de man de invalklus heeft gevonden meer had kunnen doen om discriminatie tegen te gaan. Toen het platform Tadaah B.V. de klacht binnenkreeg van de man, heeft zij alleen tegen de kinderopvangorganisatie gezegd dat zij niet wil dat mensen op discriminatoire gronden uitgesloten worden.   

Het College oordeelde in die zaak dat van Tadaah meer verwacht had mogen worden.  Tadaah heeft als digitaal platform het gezag en de mogelijkheid om maatregelen te treffen en kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven en, in het uiterste geval, (tijdelijk) de toegang tot het platform ontzeggen.  

Thema-avond met ouders 

Het kindercentrum heeft het College inmiddels laten weten dat zij naar aanleiding van het oordeel een thema-avond met ouders zal organiseren om de zaak en huidige maatregelen en regelgeving te bespreken. 

Door: Nationale Onderwijsgids