Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Tijdens het Streektaalsymposium in de Maaspoort in Venlo is het convenant Limburgse taal ondertekend tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Limburg. Namens BZK tekende minister Raymond Knops en namens de provincie Limburg tekende gedeputeerde Ger Koopmans. Het convenant is een erkenning en (her-)bevestiging van het Limburgs als volwaardige, zelfstandige regionale taal in Nederland. Het belang van de Limburgse taal voor de Limburgse cultuur en identiteit wordt in het convenant onderstreept. Het Rijk en de provincie Limburg spreken hiermee af samen te werken voor het behoud van het Limburgs en om de positie van het Limburgs te stimuleren. Dit meldt provincie Limburg.

Het convenant is een belangrijke stap om als gezamenlijke overheden afspraken te maken voor het behoud van het Limburgs. 70 procent van de Limburgers spreekt Limburgs en daarnaast geeft 75 procent van de Limburgers aan de Limburgse taal als belangrijkste onderdeel van de Limburgse identiteit te zien. Het Limburgs wordt als regionale actief gebruikt in de communicatie in social media zoals Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp.
 

“Veer sjtaon achter ’t convenant”

Toch staat het Limburgs onder druk, doordat steeds minder ouders hun kinderen in het Limburgs opvoeden. Vanaf de peuterspeelzaal worden de lessen bovendien in het Nederlands aangeboden. De provincie Limburg heeft daarom medio 2018 aangegeven het Limburgs meer te willen integreren in de dagelijkse routine van peuterspeelzalen. Ook is het de bedoeling dat er dialectlessen komen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, in de vorm van lesprogramma’s over bijvoorbeeld de oorsprong van het dialect en de verschillen tussen de Limburgse regio’s.
 
Een groep van betrokken mensen uit het onderwijs, kinderopvang, bibliotheekwerk, het culturele veld en streektaalorganisaties stonden (symbolisch) achter de ondertekenaars van het convenant. Door hun handtekeningen op een canvas doek te zetten met de titel “veer sjtaon achter ’t convenant’ drukten zij hun steun uit voor het convenant Limburgse taal.
 
In dit artikel is meer te lezen over dialecten, regionale talen en de impact daarvan op de taalvaardigheid.

Door: Nationale Onderwijsgids