Promotie: Het ontwerpen van leeromgevingen op de school-werk grens

Het beroepsonderwijs staat onder druk om onderwijs te ontwerpen dat meebeweegt in een veranderende maatschappij. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een continu aanpassingsvermogen van het beroepsonderwijs en intensieve samenwerking met andere organisaties. Op de grens van school en werk zijn veel verschillende leeromgevingen te vinden, zoals werkpleksimulaties, regionale leeromgevingen en hybride leeromgevingen, waarin werken en leren steeds meer met elkaar worden verbonden. Wat zijn de onderscheidende kenmerken tussen deze verschillende leeromgevingen? En welke afwegingen spelen een rol tijdens het ontwerpproces? Erica Bouw verdedigt op vrijdag 18 juni 2021 haar proefschrift hierover aan de Open Universiteit.

Houvast voor het onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen

Het beroepsonderwijs zoekt naar manieren om school en werk met elkaar te verbinden en lerenden zo te helpen om verbanden te leggen tussen wat ze op school leren en wat ze in de beroepspraktijk leren. Vanuit die zoektocht ontstaan veel verschillende leeromgevingen, maar een eenduidig raamwerk om deze te duiden ontbreekt. Erica Bouw onderzocht hoe de grote verscheidenheid aan typen leeromgevingen gecategoriseerd kan worden, wat de specifieke kenmerken zijn van bepaalde typen leeromgevingen in het Nederlandse beroepsonderwijs (mbo en hbo), welke ontwerpafwegingen eraan ten grondslag liggen en welke strategieën worden gehanteerd vanuit het bedrijfsleven bij de co-constructie van deze leeromgevingen. Het onderzoek van Erica Bouw biedt houvast voor het onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen in het beroepsonderwijs.
 

Bijdrage aan curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs

Op basis van grondig literatuuronderzoek realiseerde Erica Bouw een raamwerk om leeromgevingen op de grens van school en werk te categoriseren. Via een casestudie zijn vervolgens kenmerken in beeld gebracht van integratieve leeromgevingen in het Nederlandse beroepsonderwijs. Via focusgroepen en diepte interviews zijn afwegingen en strategieën uitgewerkt die relevant zijn bij curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. De resultaten zijn bruikbaar voor onderwijsonderzoekers en voor mensen die betrokken zijn bij de vormgeving van beroepsgerichte leeromgevingen, zowel vanuit school als vanuit het bedrijfsleven.
 

Promotie Erica Bouw

Erica Bouw is trainer, ontwikkelaar, adviseur en onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. Ze schreef haar proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Zij verdedigt op vrijdag 18 juni 2021 om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Designing learning environments at the school-work boundary. Curriculum design for vocational education' aan de Open Universiteit in Heerlen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids