Normal_werk__arbeidsmarkt__zzp_er__vacatures__werken__vrouw__laptop

De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg zijn tot 2022 over het algemeen nog beter dan voor Nederland als geheel. Dit komt met name door de hoge vervangingsgraad doordat veel mensen met pensioen gaan. Dit blijkt uit onderzoek voor het programma 4Limburg. Dit meldt Universiteit Maastricht.

Hoogopgeleiden hebben in Limburg betere arbeidsmarktperspectieven dan gemiddeld in Nederland door de hoge vervangingsvraag die ontstaat doordat veel Limburgse oudere werkende hoogopgeleiden met pensioen gaan. Gemiddeld over alle opleidingsniveaus heen wordt zowel in Noord-, Midden- als Zuid-Limburg de komende zes jaar een licht vraagoverschot verwacht. In Midden-Limburg zal het tekort aan arbeidskrachten naar verwachting het grootst zijn.
 
Technisch geschoolden hebben zowel op mbo 4-, hbo- en wo-niveau (zeer) goede arbeidsmarktperspectieven tot 2022. Dit zal zorgen voor personele knelpunten in de voor Limburg belangrijke industriesectoren. De grootste moeilijkheden voor werkgevers zullen de komende zes jaar naar verwachting optreden bij de werving van gediplomeerden van wo techniek. Er wonen in Limburg echter relatief weinig academici die met een dergelijke achtergrond aan het werk zijn.
 
Er zijn goede arbeidsmarktvooruitzichten voor schoolverlaters en werk­zoekenden met een medische of zorgopleiding op hbo- of wo-niveau vanwege een relatief grote verwachte vervangingsvraag en lage instroom vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt. Wervingsproblemen voor werkgevers in de Limburgse zorgsector worden de komende jaren vooral verwacht bij hogere functies, in mindere mate op middelbaar niveau. Voor werkgevers is het over het algemeen moeilijker om aan verpleegkundigen te komen dan aan verzorgenden. In de onderwijssector worden grote knelpunten voorzien bij het werven van gediplomeerden van de lerarenopleidingen, vooral op hbo-niveau.
 
Voor economisch geschoolden wordt mede als gevolg van robotisering en automatisering een relatief lage werkgelegenheidsgroei en ook een lage vervangingsvraag voorspeld. Dit leidt tot slechts matige arbeidsmarktperspectieven voor deze groep.
 
Werkgevers zullen tot 2022 moeite hebben om laaggeschoold personeel te vinden (opleidingsniveau basisonderwijs/vmbo, vaak voortijdig schoolverlaters). Het gaat hier vaak om laagbetaalde functies in flexibele dienstverbanden met nauwelijks loopbaanperspectief.
 

Programma 4Limburg

Het doel van het programma 4limburg is om, in nauwe samenwerking met de Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en ketenpartners zoals UWV en bedrijfsleven, via een trendbreuk de (arbeids)participatie én de vitaliteit in Limburg naar een hoger niveau te tillen. Elke partner levert hieraan een eigen bijdrage.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids