Logo_logo__nuffic

Nuffic werkt al meer dan 65 jaar aan de internationalisering van het Nederlandse onderwijs om leerlingen en studenten voor te bereiden op een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt en maatschappij. Dit wordt gedaan in opdracht van en nauwe samenwerking met onder andere de ministeries van Onderwijs (OCW) en Buitenlandse Zaken. Dat meldt Nuffic.

Het ministerie van Onderwijs en Nuffic hechten veel belang aan de cruciale rol die internationalisering speelt bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden in alle sectoren van het onderwijs: van primair en voortgezet onderwijs tot het mbo en hoger onderwijs. Daarbij werkt Nuffic volgens nauw afgestemde meerjarenstrategieën en activiteitenplannen die aangepast kunnen worden aan actuele ontwikkelingen.

Juist vanwege het brede terrein van internationalisering is het belangrijk om de sturingsrelatie goed vorm te geven zodat de kennis en expertise van Nuffic ten volle benut kan worden. Het ministerie heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de sturing van het ministerie aan Nuffic.

Dit onderzoek richtte zich vooral op de sturende rol van het ministerie van Onderwijs, met het doel daar meer eenduidigheid in te krijgen. Het functioneren van Nuffic is niet onderzocht en wij waren dan ook niet betrokken bij het onderzoek, dat bestond uit interviews met de dienstonderdelen van de ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken.

Nuffic is blij dat het rapport de belangrijke rol in de internationalisering in het onderwijs onderstreept en de tevredenheid bij het ministerie van Onderwijs over de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden, over de kennis en kunde van medewerkers en over het netwerk en de contacten in het veld. Het rapport laat zien dat er binnen het ministerie verschillende verwachtingen en wensen ten aanzien van Nuffic leven. De aanbevelingen uit het rapport helpen OCW om te komen tot duidelijkere beleidsdoelstellingen, een eenduidig accounthouderschap en heldere bestuurlijke afspraken. Ze bieden een goede grondslag om de (sturings)relatie met OCW te verbeteren en het beleid nog effectiever te maken. Het ministerie van Onderwijs en Nuffic zien uit naar verdere verdieping van de relatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids