Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Vanaf volgende week maandag is het weer zo ver: dan staan de gymzalen en aula's weer vol met tafeltjes waaraan zo'n 215.000 zitten te zwoegen op hun eindexamens. Vmbo'ers zijn al ruim een maand bezig met hun praktijkexamens. Vanaf volgende week starten de schriftelijke examens en moeten dus ook eindexamenkandidaten van de havo en het vwo aan de bak. De komende weken komt er dus flink wat op de examenleerlingen af. De Nationale Onderwijsgids maakte een overzicht van de belangrijkste en handigste informatie:

Examenroosters

Maandag is meteen een pittige dag voor de examenkandidaten. Vmbo-leerlingen (kb, gl en tl) maken dan hun schriftelijk examen Nederlands, leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) hebben Engels. Havo heeft Natuurkunde op het programma staan en de vwo's moeten aan de slag met Wiskunde.

In de eerste week ziet het volledige examenrooster er zo uit:

maandag 14 mei
13.30-15.30: vmbo (kb, gt, tl) Nederlands
13.30-15.00: vmbo (bb) Engels
13.30-16.30: havo Natuurkunde
13.30-16.30: vwo wiskunde A, B, C

dinsdag 15 mei
09.00-11.00: vmbo (gl, tl) Muziek
09.00-12.00: havo en vwo Geschiedenis
13.30-15.00: vbmo (bb) Economie
13.30-15.30: vmbo (kb, gl, tl) Wiskunde
13.30-16.30: havo Engels
13.30-16.30: vwo Frans

woensdag 16 mei
09.00-10.30: vmbo (bb) Geschiedenis
09.00-11.00: vmbo (kb, gl, tl) Geschiedenis
09.00-12.00: havo Filosofie
09.00-12.00: vwo Maatschappijwetenschappen
13.30-15.00: vmbo (bb) Nederlands
13.30-15.30: vmbo (kb, gl, tl) Engels
13.30-16.00: havo Handvaardigheid/Textiele vormgeving / Tekenen
13.30-16.00: vwo Engels

donderdag 17 mei
09.00-10.30: vmbo (bb) Aardrijkskunde
09.00-11.00: vmbo (kb, gl, gl) Duits
09.00-11.30: havo Muziek
09.00-12.00: vwo Latijn
13.30-15.00: vmbo (bb) Wiskunde
13.30-15.30: vmbo (kb,gl, tl) Biologie
13.30-16.30: havo Nederlands
13.30-16.30: vwo Scheikunde

vrijdag 18 mei
09.00-10.30: vmbo (bb) Duits
09.00-11.00: vmbo (kb, gl, tl) Aardrijkskunde
09.00-11.30: havo Duits
09.00-12.00: vwo Filosofie
13.30-15.30: vmbo (gl, tl) Natuur- en scheikunde II
13.30-16.30: havo Economie
13.30-16.30: vwo Nederlands

Kijk voor het examenrooster van week 2 en 3 op www.mijneindexamen.nl of www.examenblad.nl

Rekentoets

Het cijfer van de rekentoets telt vanaf dit jaar niet (meer) mee voor het diploma. Dit was al zo voor leerlingen van vmbo en havo. In december 2017 besloot minister Slob dat ook voor vwo'ers het rekencijfer niet meer zou meewegen. De rekentoets wordt nog wel afgenomen en het cijfer wordt nog wel vermeld op de eindcijferlijst. Het cijfer van de rekentoets telt tevens niet meer mee om cum laude te kunnen slagen, tenzij het rekencijfer er juist voor zorgt dat een leerling cum laude kan slagen. Die mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar.

Normering

De examens zijn niet elk jaar even moeilijk. Om ervoor te zorgen dat de cijfers die kandidaten behalen toch evenveel 'waard'  zijn, stelt een commissie van experts en docenten de normeringsterm, ook wel de N-term, voor de examens vast. Nadat alle examens zijn nagekeken evalueert deze commissie de moeilijkheidsgraad van de examens en baseert hierop de N-term. De N-term kan tussen de 0.0 en de 2.0 liggen. De makers van de examens streven naar een N-term  van 1.0. Wanneer een examen moeilijker blijkt dan verwacht, wordt de N-term naderhand verhoogd en andersom.

Soms komt het voor dat de N-term nog weer wordt aangepast door klachten van eindexamenkandidaten of docenten. Het LAKS verzamelt deze klachten via de jaarlijkse klachtenlijn. De hoeveelheid klachten heeft geen invloed op de hoogte van de N-term. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) beoordeelt de klachten, wanneer deze inhoudelijk goed zijn, bestaat de kans dat de N-term wordt verhoogd.

LAKS klachtenlijn

Scholieren met vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de eindexamens kunnen terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Traditiegetrouw opent de scholierenorganisatie hiervoor een speciale klachtenlijn. Klagers kunnen bellen met 030-790010 of hun klacht digitaal insturen via www.examenklacht.nl.

Het LAKS ontvangt en registreert alle klachten en vragen rondom de verschillende examens in het voortgezet onderwijs. Dit kunnen inhoudelijke klachten over het examen zijn, maar ook klachten over slechte organisatie rondom de eindexamens, bijvoorbeeld geluidsoverlast rondom het examenlokaal of problemen met computers. De organisatie inventariseert klachten en koppelen die terug aan het College van Toetsen en Examens als er fouten in staan. 

De klachtenlijn werd op 3 april geopend voor leerlingen van het vmbo die op die dag begonnen aan hun digitale en praktijkexamens. Zij hebben bijna 400 klachten ingediend. Onderwijsminister Slob neemt op 14 mei tussen 16.00 en 17.00 plaats achter de telefoon om klachten aan te horen van leerlingen, daarmee wordt de LAKS klachtenlijn officieel geopend.

Oefenexamens

Om goed beslagen ten ijs te komen, kun je oefenen voor de examens met opgaven van officiele examens uit voorgaande jaren. Deze zijn op internet te vinden, bijvoorbeeld in de oefenomgeving Facet van het CvTE

Correctie en uitslagen

De afgelopen jaren was er veel te doen over het nakijken van de examens. Examens worden eerst door de eigen docent van de leerlingen nagekeken en gaan daarna naar een docent van een andere school ter controle. Staatssecretaris Dekker stelde in 2013 voor om deze volgorde om te draaien omdat uit onderzoek van Cito was gebleken dat veel docenten in tijdsnood kwamen om deze tweede correctie goed uit te voeren.

Volgens Dekker zouden de examens zorgvuldiger worden nagekeken als de eigen leraar de tweede correctie zou uitvoeren. Docenten beschouwden dit voorstel als een motie van wantrouwen aan hun adres en waren tegen het voorstel. Minister Slob besloot begin dit jaar dat de correctievolgorde niet omgedraaid zal worden. De VO-raad is blij met deze beslissing maar wil wel dat de correcties beter georganiseerd worden zodat docenten voldoende tijd hebben om de controle goed uit te voeren.

Op woensdag 13 juni worden de normeringen voor de examens bekend gemaakt op www.cito.nl. De meeste scholen maken diezelfde dag de uitslagen aan hun leerlingen bekend.

Toegestane hulpmiddelen bij examens

Voor sommige vakken mogen leerlingen hulpmiddelen gebruiken tijdens het examen, zoals een rekenmachine, woordenboek of computer. Download hier de volledig overzichten per vak  (vmbo / havo-vwo) welke hulpmiddelen zijn toegestaan voor.

Voor leerlingen met een beperking of handicap moet de school zorgen voor aanpassingen zodat ook zij hun examen kunnen maken, zoals een half uur extra examentijd. Het gaat dan om leerlingen:

  • die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands
  • dyslexie of dyscalculie hebben (en een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben)
  • een handicap of chronische ziekte hebben
  • ziek zijn geweest in het examenjaar

De hulpmiddelen die gebruikt mogen worden, hangen af van de beperking of handicap. Het CvTE maakt elk jaar bekend welke hulpmiddelen wanneer zijn toegestaan. De school beslist vervolgens welke hulpmiddelen een leerling mag gebruiken. De school moet daarvoor toestemming vragen bij het CvTE en ook een melding doen bij de inspectie van het Onderwijs. Meer informatie over de toegestane hulpmiddelen en aanpassingen bij een beperking of handicap op www.examenblad.nl.

Bronnen en meer informatie

LAKS
Examenblad

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids