Het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) verzorgt in november 2010 de vierdaagse training ‘Een stevige basis' voor contact- en vertrouwenspersonen in onderwijs.

De training is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en zorgt voor een stevige basis bij het uitoefenen van de vertrouwensfunctie op school.

Contact- of vertrouwenspersonen zijn op school het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Het adequaat omgaan met meldingen en de opvang van klagers, vraagt begeleidingsvaardigheden en kennis van klachtroutes. Professionaliteit en zorgvuldigheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

In de vierdaagse training ‘Een stevige basis' komen alle aspecten van het vertrouwenswerk aan bod: taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon, het wettelijke kader, de begeleiding van de klager, gesprekstechnieken, het geven van voorlichting en vormgeven aan preventie. Deelnemers beschikken na afloop over voldoende kennis en vaardigheden om klagers professioneel op te vangen en klachten zorgvuldig te behandelen.

Klik hier voor meer informatie.