Met Groepen kunt u online veilig en gemakkelijk documenten delen, discussiëren in een forum, afspraken maken en berichten versturen aan uw groepsgenoten. U werkt vanuit verschillende locaties eenvoudig samen aan een project of een gemeenschappelijke interesse.

Kennisnet Groepen is bovendien vrij van reclame, Nederlandstalig en web-based waardoor u geen sofware hoeft te installeren. Het maken van een eigen groep is binnen een paar minuten gedaan!
Kijk op Groepen.kennisnet.nl.