De juliversie van het onderwijscontroleprotocol OCW/LNV 2010 is gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs, zo meldt de PO-Raad. Dit controleprotocol is een conceptversie. Vanaf augustus 2010 werkt de inspectie verder aan de definitieve versie van het controleprotocol, dat in december 2010 beschikbaar wordt gesteld aan het onderwijsveld.

De belangrijkste punten vanuit het concept controleprotocol 2010:

  1. Verhoging van de controletolerantie. De controletolerantie voor het oordeel over de financiële rechtmatigheid (waaronder de specifieke tolerantie voor de geoormerkte aanvullende subsidies met een bestedingsverplichting) is verhoogd naar 3%. De controletolerantie voor het onderzoek naar de verkrijging van de bekostiging is verhoogd naar 2%.
  2. In het onderwijscontroleprotocol 2010 is, zoals eerder wel aangegeven, geen wijziging opgenomen ten aanzien van de fiscale en sociale wet- en regelgeving in het kader van rechtmatigheid. Deze wet- en regelgeving valt nu buiten het rechtmatigheidskader. Door het ministerie van Financiën wordt het initiatief genomen om een kader voor deze wet- en regelgeving uit te werken. Zodra dit kader gereed is zal het worden opgenomen in het onderwijscontroleprotocol. Dit zal niet meer in het onderwijscontroleprotocol 2010 zijn.

In de sector po is het onderwijsnummer met ingang van 2010 ingevoerd. Op dit moment worden de processen van DUO hierop aangepast. Dit zal nog tot wijzigingen van het controleprotocol in 2010 leiden. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op aanpassingen van het proces en de in het controleprotocol genoemde formulieren.