De Onderwijsraad adviseert de indieners van het wetsvoorstel acceptatieplicht, om deze te heroverwegen, zo meldt Besturenraad. Voornaamste argument is dat het weinig verandert aan de bestaande situatie. Daarnaast ziet de raad ook wetstechnische onduidelijkheden en mogelijke uitvoeringsproblemen.

De Onderwijsraad gaf kort geleden zijn advies aan de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer c.s. dat zou moeten leiden tot een acceptatieplicht van kinderen op scholen. Ook de Raad van State is kritisch over het voorstel, net als een belangrijk deel van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Besturenraad, de organisatie die meer dan 2200 scholen en bijna 800.000 leerlingen in het Christelijk onderwijs vertegenwoordigt, is blij met het advies van de Onderwijsraad en hoopt dat het wetsvoorstel als gevolg van het advies zal worden ingetrokken of weggestemd. Besturenraad zette eerder al kanttekeningen bij het wetsvoorstel en spreekt op de eigen website van 'symboolwetgeving'.

De indieners van het wetsvoorstel zien het als een middel om de dreigende segregatie tegen te gaan. Een kleine groep scholen vraagt van leerlingen dat ze een bepaalde, vaak religieuze grondslag onderschrijven. Kinderen die de grondslag niet onderschrijven, kunnen nu nog geweigerd worden. De nieuwe wet wil daar een einde aan maken.

De Onderwijsraad vreest voor de godsdienstvrijheid van deze groepen. Te denken valt aan het islamitisch, gereformeerd of reformatorisch onderwijs.

De Onderwijsraad roept wel op tot een breed maatschappelijk debat over de reikwijdte van artikel 23 van de grondwet, waarin is vastgelegd dat openbare en bijzondere scholen evenveel aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning van de overheid.  

© Nationale Onderwijsgids