Koningin Beatrix heeft in de troonrede aangekondigd dat het onderwijs bij de bezuinigingen wordt ontzien. De PO-Raad is verheugd dat in de troonrede en in de miljoenennota van het demissionaire kabinet de onderwijsambities van ons land zijn gehandhaafd. Wel maakt de PO-Raad zich zorgen over enkele onduidelijkheden en over de toekomst.

De PO-Raad vindt het zorgelijk dat er onduidelijkheid is over de dekking van de kosten van Passend onderwijs vanaf 2012. Dit jaar wordt de groei van het aantal geïndiceerde leerlingen bekostigd uit bezuinigingen op de rugzakmiddelen in het speciaal basisonderwijs en de middelen voor ambulante begeleiding (31 miljoen). Voor volgend jaar lijkt de groei gedekt binnen de begroting.

Voor de definitieve besluitvorming rond Passend onderwijs verwijst het demissionaire kabinet naar het volgende kabinet. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: "We moeten goed opletten dat in een nieuw regeerakkoord voldoende middelen beschikbaar komen voor Passend onderwijs, zodat we de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben ook blijven meenemen."

"Ik vind het terecht dat het primair onderwijs niet bedreigd wordt door grote bezuinigingen" zegt Kervezee. "Het primair onderwijs laat op dit moment zien dat alle inspanningen effect hebben. Daarnaast werd het primair onderwijs vorig jaar meer dan gemiddeld geraakt door bezuinigingen. De basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs moeten het daarom dit schooljaar met 167 miljoen euro minder doen. Dat is nu al voelbaar op de scholen."

In de begroting van het ministerie van OCW staat dat de enveloppenmiddelen niet worden uitgekeerd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat daar precies de gevolgen van zijn. Kervezee: "We zullen bij het ministerie erop aandringen om daar gauw duidelijkheid over te geven, zodat de schoolbesturen weten waar ze aan toe zijn."

De PO-Raad maakt zich wel zorgen over de bezuinigingen op de kinderopvang. Kervezee: "Samen met de organisaties voor kinderopvang pleiten wij juist voor uitbreiding van de mogelijkheden van kinderopvang voor alle kinderen. Als de kinderopvang te duur wordt, dan zullen er minder ouders hun kinderen naar de opvang laten gaan. Deze kinderen komen dan pas in beeld in groep 1 en we hebben dan al een paar jaar gemist om achterstanden in hun ontwikkeling te constateren en aan te pakken."