De wachtlijsten in de kinderopvang leiden de laatste jaren tot zorg en ongemak bij werkende ouders. Voor arbeidsparticipatie is het van belang dat ouders die willen werken hun kinderen naar een opvang kunnen brengen. Niet alleen voor de arbeidsparticipatie maar ook voor de kwaliteit van de kinderopvang is het van belang dat de wachtlijsten worden weggewerkt.

Het ministerie van OCW zet daarom een onderzoek uit naar het functioneren van wachtlijsten en wachttijden binnen alle gemeenten van Nederland, zo meldt de website Werkenindekinderopvang.nl.

Ook de MO Groep, de branchevereniging Kinderopvang en de beroepsvereniging directeuren kinderopvang (bdKO) staan achter dit onderzoek. Zij hebben daarom hun leden inmiddels opgeroepen om deel te nemen.

Onderzoeksinstituuut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft, in samenwerking met Pelosa Network Engineering uit Zoetermeer, het onderzoek zo ingericht dat kinderopvangorganisaties met zo min mogelijk inspanningen maximaal kunnen profiteren van de uitkomsten. Ze kunnen zich op www.hoelangisdewachtlijst.nl aanmelden voor het onderzoek.

In september ontvangen directies van kinderopvangorganisaties en basisscholen en gemeenteambtenaren kinderopvang een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen over de oorzaken van wachtlijsten en wachttijden in hun gemeente. De vragen hebben ook betrekking op de oplossingen welke zouden kunnen bijdragen aan het wegwerken van de wachtlijsten en welke belemmeringen daarvoor opgeheven moeten worden.

De resultaten worden in oktober/november op het eerder genoemde internetportaal geplaatst. Kinderopvangorganisaties kunnen dan duidelijk zien in welke gemeenten capaciteitsuitbreiding vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verstandig is en hoe ze die uitbreiding het beste aan kunnen pakken.