Het primair onderwijs speelt een cruciale rol bij het realiseren van de Nederlandse kennisambitie; het primair onderwijs is het fundament van ons onderwijs. De onderwijsresultaten moeten voor alle leerlingen in het basisonderwijs op een hoger plan worden gebracht, te beginnen bij de reken- en taalvaardigheid. Het onderwijs moet er op gericht zijn om alle talent uit kinderen halen. Dat schrijven sociale partners in het onderwijs, waaronder CNV Onderwijs vandaag in een brief aan de informateur.

In de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen is één ding helder: niet bezuinigingen op het onderwijs, maar investeren. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. De Tweede Kamer heeft unaniem de ambitie uitgesproken om Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën van de wereld te laten behoren. CNV Onderwijs en anderen ondersteunen deze ambitie van harte. Zij bepleiten professionalisering op alle niveaus (leraar, schoolleiding en schoolbestuur) en vragen van het volgend kabinet om een helder langetermijnperspectief in de vorm van een meerjarige professionaliseringsagenda inclusief een 10-jaren investeringsplan.

Deze zogeheten Professionaliseringsagenda 2010- 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:
Een robuust nascholingsprogramma: alle leraren en schoolleiders (ca. 180.000 personen) krijgen de mogelijkheid om een intensief nascholingsprogramma te volgen, zowel individueel als in teamverband. Deze nascholing is niet vrijblijvend en heeft een post-hbo- of academisch niveau. Alle leraren en schoolleiders worden opgenomen in een register, waarin hun bevoegdheid en bekwaamheid worden aangetekend.

Meer academisch geschoolde leraren: voor professionalisering van de arbeidsorganisatie is het van belang dat het aantal academici en masteropgeleiden in het primair onderwijs toeneemt. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan versterking van de opbrengstgerichtheid en de verankering van onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de school.

Professionalisering schoolleiders en schoolbesturen: schoolbesturen en schoolleiders moeten in staat zijn om een uitdagend en opbrengstgericht werkklimaat te creëren voor het personeel (leraren én ondersteunend personeel). De schoolleiding moet op een transparante en toegankelijke manier (publieke) verantwoording afleggen over de besteding van middelen en de geleverde prestaties.

Bron: CNV Onderwijs