Vanaf begin september kunnen scholen een beroep doen op de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2007-2010'. Deze regeling wordt verlengd met één schooljaar. Voor het schooljaar 2010-2011 is €4 miljoen beschikbaar voor beroepsgerichte opleidingen. De regeling zal nog worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Na de zomervakantie zullen we hier in de Nieuwsbrief PO opnieuw aandacht aan besteden.

Een goed georganiseerde tussenschoolse opvang is goed voor kinderen en voor hun ouders. Als de overblijf goed is geregeld kunnen de leerlingen tussen de middag eten, spelen en tot rust komen in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Daarmee draagt het overblijven bij aan de ontwikkeling van kinderen en kunnen kinderen en hun leerkrachten na de middagpauze weer goed aan de slag met het echte onderwijsprogramma.

Voor de kwaliteit van de tussenschoolse opvang is de deskundigheid van overblijfkrachten van groot belang. De afgelopen jaren (2002-2010) is via de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2007-2010 flink geïnvesteerd in de scholing van overblijfkrachten. In 2008 is in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat, gezien het belang van een goede tussenschoolse opvang, ook na 2010 geld beschikbaar wordt gesteld voor de scholing van overblijfkrachten. In overleg met de onderwijsorganisaties zou worden bezien of de subsidieregeling nog beter zou zijn af te stemmen op het beoogde doel. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is dit niet haalbaar gebleken en is gekozen voor de openstelling van de subsidie voor de periode van nog een schooljaar (2010-2011).

Bron: Rijksoverheid