Kamer debatteert over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) wil basisscholen meer zekerheid geven door de verdeling van geld sterk te vereenvoudigen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt. Dit meldt de Tweede Kamer.

"Het is een oerwoud geworden." Zo typeert minister Slob het systeem voor de verdeling van geld voor basisscholen. Een eenvoudiger en voorspelbaarder systeem is grote winst voor iedereen, denkt Slob. Nadat het kabinet eerder al de bekostiging voor middelbare scholen vereenvoudigde, is nu het basisonderwijs aan de beurt.
 

Oudere leraren

Scholen krijgen in het nieuwe systeem meer ruimte om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd van personeel. Heerema (VVD) vraagt zich af of dat er niet toe leidt dat er minder oudere leraren worden aangenomen, omdat jongere leraren veelal goedkoper zijn.
 
Bij iedere nieuwe leraar gaat de vlag uit, zegt Slob. Dat het nieuwe systeem zou leiden tot ontslag of het minder aantrekken van oudere leraren, lijkt hem dan ook niet erg reëel. Toch zal hij ingrijpen als oudere leraren de dupe dreigen te worden van de nieuwe regels. De minister zal jaarlijks bekijken of dit ongewenste effect optreedt en daar meteen wat aan doen als dat nodig is.
 

Kleine klassen en kwetsbare leerlingen

Zal er in het nieuwe systeem nog voldoende geld zijn om bijvoorbeeld kinderen met leerachterstanden goed genoeg te helpen? Westerveld (GroenLinks) maakt zich daar zorgen over. Het nieuwe systeem is eenvoudiger, maar het is niet zo dat scholen hierdoor minder geld krijgen voor kwetsbare leerlingen, zegt Slob.
 
Kwint (SP) maakt zich sterk voor kleinere klassen. Dat zorgt voor een verlaging van de werkdruk en voor een hogere kwaliteit. Slob is daar ook voor, maar het is volgens hem onverstandig om dit in deze wet te verankeren. Het vraagt namelijk ook veel praktische veranderingen van scholen.
 

Plattelandsscholen

Er zijn scholen die door het nieuwe systeem minder geld krijgen, constateren Peters (CDA) en Heerema (VVD). Peters vreest dat kleine plattelandsscholen hierdoor in de problemen komen. Bij de evaluatie van de wet zal er aandacht zijn voor "geïsoleerde gebieden" zegt de minister toe. Er komt een coulanceregeling voor scholen die na een overgangsperiode van drie jaar toch in de problemen blijken te komen door het nieuwe systeem.
 

Zekerheid voor scholen en docenten

Van Meenen (D66) wijst erop dat bij sommige scholen veel geld op de plank blijft liggen. Het oppotten van geld hangt ook samen met angst voor de onvoorspelbaarheid van het systeem, denkt Slob. Dat voorzichtige gedrag zou met het nieuwe systeem niet meer nodig moeten zijn.
 
Die toegenomen zekerheid voor schoolbesturen moet ook leiden tot meer vaste contracten voor leraren, vinden Westerveld (GroenLinks), Kwint (SP) en Van Meenen (D66). Slob wil scholen geen harde eis opleggen, maar hij zegt wel toe dat hij die wens met de schoolbesturen gaat bespreken.
 
De Kamer stemt op dinsdag 26 januari over het wetsvoorstel en de moties.