Curriculum voor Friese taal en cultuur wordt vernieuwd

Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de zogenoemde kerndoelen. Die geven richtlijnen aan voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar, en bestaat uit een visie op het leergebied, de kern (in de vorm van zogenaamde grote opdrachten) en de bouwstenen. Dit meldt de provincie Friesland.

Niet alleen het curriculum Fries wordt vernieuwd, ook voor de andere negen leergebieden wordt het curriculum herzien. Dat gebeurt in opdracht van het Rijk. De curriculumherziening is noodzakelijk, omdat de vastgelegde onderwijsinhoud niet meer actueel is. Leraren en schoolleiders hebben in de vorm van bouwstenen voorstellen opgeleverd voor de curriculumherziening. Dit deden zij met ondersteuning van andere experts in zogenaamde ontwikkelteams. De voorstellen voor het leergebied Friese taal en cultuur kwamen op vergelijkbare wijze tot stand.

Realisatiefase

De realisatiefase gaat van start zodra het advies van een wetenschappelijke curriculumcommissie is afgerond. Deze commissie is ingesteld door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Vanaf het voorjaar van 2021 worden naar verwachting de bouwstenen uitgewerkt tot kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarna komt ook de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aan bod. Ook deze fase wordt voor het nieuwe curriculum Friese taal en cultuur in nauwe samenwerking met scholen en docenten doorlopen.

Taalplan Frysk 2030

Zolang de nieuwe kerndoelen nog niet vastgesteld en verankerd zijn in de onderwijswetten, gelden de bestaande kerndoelen. De provincie Friesland stimuleert alle scholen om hun aanbod in alle kerndoelen te versterken. Uiterlijk in 2030 moeten de scholen hun aanbod Fries op het wettelijk gestelde niveau op orde hebben. De provincie werkt hiervoor samen met schoolbesturen, scholen en docenten onder de noemer Taalplan Frysk 2030. Taal- en onderwijsinstellingen helpen de scholen met advies en begeleiding voor het versterken van het Fries op scholen. Het nieuwe curriculum Fries wordt de komende jaren geïntegreerd in het project Taalplan Frysk 2030.

Door: Nationale Onderwijsgids