Normal_meisjes_kinderen_tekenen_schrijven_huiswerk_schoolopdracht_schoolwerk_klas_leerling

In maart 2018 zijn twee nieuwe peilingsonderzoeken van start gegaan als onderdeel van Peil.onderwijs: Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs en Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs. De uitkomsten van deze peilingsonderzoeken geven zicht op de prestaties van kinderen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs op deze inhoudsgebieden. Ook wordt in beeld gebracht hoe deze prestaties zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het onderwijsleerproces. Daarbij gaat het onder andere om aanbod, tijd en leskenmerken. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De uitkomsten van de peilingsonderzoeken zullen beschikbaar zijn in schooljaar 2020/2021 en vormen dan input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs op de betreffende inhoudsgebieden.
 
De onderzoekers van Peil.Rekenen-Wiskunde zullen de peiling uitvoeren op tweehonderd basisscholen en vijftig sbo-scholen. Een groot deel van de basisscholen neemt zowel deel aan het internationale TIMSS-onderzoek naar rekenen en natuuronderwijs (in groep 6) als Peil.Rekenen-Wiskunde (in groep 8). In Peil.Rekenen-Wiskunde wordt informatie verzameld over de leerlingprestaties binnen de vier domeinen van het Referentiekader rekenen - getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden  - en daarbinnen naar een aantal specifieke subdomeinen en rekenonderwerpen. 
 
De onderzoekers van Peil.Schrijfvaardigheid zullen de peiling uitvoeren op honderd scholen voor basisonderwijs en vijftig scholen voor speciaal basisonderwijs. In het peilingsonderzoek wordt informatie verzameld over de leerlingprestaties ten aanzien van het Referentiekader schrijfvaardigheid. Naast volledige schrijftaken zullen de leerlingen in het peilingsonderzoek ook deeltaken maken die betrekking hebben op fasen in het schrijfproces: het plannen van de inhoud en opbouw van de eigen tekst, het reviseren van de tekst (van een medeleerling) en het redigeren van een tekst (van een medeleerling). 
 

Peilingsonderzoek staat los van inspectie-oordeel

 
Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie. Scholen beslissen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek. Voor Peil.Schrijfvaardigheid zullen naast onderzoekers ook inspecteurs als onderzoekers worden ingezet. Zij verrichten in het kader van het peilingsonderzoek observaties en nemen interviews af op de deelnemende basisscholen. De gegevens uit deze interviews en observaties worden, net als de resultaten op de schrijftaken, niet door de inspectie gebruikt voor de kwaliteitsbeoordeling van de school. De inspectie rapporteert uitsluitend over de resultaten op het niveau van het onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen of scholen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids