Normal_leerling_studie_lezen_leren_huiswerk

Vanaf 7 juli hebben de eerste scholieren alweer officieel zomervakantie. Het zuiden van Nederland krijgt dan als eerste regio vrij. Maar wat als je nou al een paar dagen eerder op vakantie wil? Om de file te ontwijken? Of omdat een vlucht twee dagen eerder de helft goedkoper blijkt te zijn? Wat dan?

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen en jongeren van 5 tot en met 16 jaar verplicht onderwijs te volgen volgens de leerplichtwet. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat hij of zij 5 jaar is geworden. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden of tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.
 

Luxeverzuim

Als een leerling niet op school is zonder geldige reden, dan is hij ongeoorloofd afwezig en dat is strafbaar. Dat geldt ook voor afwezigheid tijdens de laatste schooldag of juist aan het begin van het schooljaar. Bij dit zogenaamde luxeverzuim gaan ouders een paar dagen voor het einde van het schooljaar op vakantie of blijven ze langer weg dan dat de vakantie duurt. Vaak melden ze hun kind dan ziek. Als de school vermoedt dat er sprake is van luxeverzuim, wordt er melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Ook leerplichtambtenaren zelf zijn de laatste jaren steeds strenger gaan controleren op luxeverzuim. 
 

Wanneer mag het dan wel?

Onder bepaalde voorwaarden mag een kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. Het moet hierbij gaan om een gezinsvakantie, waarbij de ouders geen vrij kunnen krijgen tijdens de reguliere schoolvakantie, bijvoorbeeld door seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector. Het verlof mag niet langer zijn dan maximaal 10 schooldagen. Ook mag het verlof niet tijdens de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. Tenslotte moet toestemming gevraagd worden aan de schooldirecteur, uiterlijk 8 weken voordat de vakantie gepland staat. 
 

Boete

Als blijkt dat er sprake is van ongeoorloofd luxeverzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders, uitgaande van zo’n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger. Bij veelvuldige herhaling en luxeverzuim dat langer duurt dan twee weken moet de ouder zich verantwoorden voor een rechter. Een ouder kan dan zelfs in hechtenis worden genomen.
 
Bronnen: Rijksoverheid, Ouders en Onderwijs, Heutinkvoorthuis
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids