Normal_kind_geld

In een debat met onderwijsministers Van Engelshoven en Slob bespreekt de Kamer de Staat van het Onderwijs, waarin de Inspectie van het Onderwijs een beeld geeft van de stand van het Nederlandse onderwijs. In dit tweede deel staat de onderwijskwaliteit en -bekostiging centraal. Dit meldt de Tweede Kamer.

Kwaliteit

Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt volgens Van Engelshoven dat het unieke karakter van het Nederlandse onderwijs bijdraagt aan de kwaliteit. De overheid stelt kerndoelen en eindtermen vast. De scholen hebben de ruimte om de opdracht in te vullen.
 
Tielen (VVD) is ervan geschrokken dat 80 procent van de scholen op het punt van de kwaliteit tevreden is met het minimumniveau. De autonomie van scholen is een groot goed, maar mag niet leiden tot vrijblijvendheid, reageert minister Slob. Hij benadrukt de "cruciale rol" van schoolleiders in de kwaliteitsverbetering.
 
De studenten in het beroepsonderwijs moet uitdagend onderwijs worden geboden, betoogt Westerveld (GroenLinks). En zorg ook voor voldoende goede stages, voegt Van den Hul (PvdA) toe. Minister Van Engelshoven wil bevorderen dat docenten de ruimte krijgen om studenten een passend niveau van begeleiding te geven.
 
Er zijn verschillende eindtoetsen in het primair onderwijs. De overheid wil de vergelijkbaarheid daarvan vergroten door zogenoemde ankeropgaven. Bisschop (SGP) vraagt om inzicht in de voorgenomen wijziging van het toetsbesluit voor het primair onderwijs, waarin dit geregeld wordt. Dat zegt minister Slob toe.
 
Futselaar (SP) maakt zich zorgen over de situatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, bijvoorbeeld de grootschalige externe inhuur. Moeten langjarige ict-projecten wel door externen worden gedaan? DUO is bezig met de vervanging van externen door mensen in vaste dienst, reageert minister Van Engelshoven, maar in de huidige markt is dat niet gemakkelijk.
 

Bekostiging

De investeringen in het onderwijs zijn gestegen, maar de kwaliteit is gedaald en verschilt sterk per school. Van Meenen (D66) vindt de signalen alarmerend en wil het onderwijsgeld niet langer naar de schoolbesturen, maar naar de scholen overmaken. Volgens hem wordt op die manier de onderwijskwaliteit het best gediend.
 
Een generieke, heel ingrijpende maatregel die de scholen veel bureaucratie gaat opleveren. Zo beoordeelt minister Slob het bekostigingsvoorstel van Van Meenen. Het ministerie is met de onderwijssectoren bezig om het bekostigingsstelsel eerlijker te maken. Het lijkt de minister goed om het stelsel op een ander moment fundamenteel tegen het licht te houden.
 
De Kamer stemt op 26 juni over de ingediende moties.