Normal_samenwerken_handen_schudden

“Samen tegen armoede; naar gelijke kansen voor kinderen in Nederland.” Onder dit motto gaan het Nationaal Fonds Kinderhulp (Kinderhulp) en Leergeld Nederland (Leergeld) intensiever met elkaar samenwerken bij de ondersteuning van kinderen die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden. In hun gezamenlijke streven de positie van die doelgroep duurzaam te verbeteren willen zij meer kinderen bereiken en ondersteunen. Dit meldt Leergeld.

De intensivering van hun samenwerking is door de besturen van beide organisaties officieel bekrachtigd, vooralsnog voor een periode van drie jaar, met als intentie continuering en verdere intensivering van de samenwerking.
 
De samenwerking richt zich in eerste instantie op het bereiken van meer kinderen in armoede, het uitwisselen van expertise en het delen van elkaars netwerken, ook op lokaal niveau. “Hiermee willen we, naast hulpverlener ook een kennisinstituut zijn dat overheden en beleidsmakers via eigen bevindingen en onderzoek voedt met actuele gegevens over kinderarmoede en probeert knelsituaties, die daarvan het gevolg zijn, politiek en maatschappelijk te agenderen”, betogen directeuren Jan Wezendonk (Kinderhulp) en Gaby van den Biggelaar (Leergeld).
 
De organisaties hebben inmiddels een gezamenlijke beleidsmedewerker aangesteld om meer en beter zicht krijgen op mogelijke oorzaken van armoede en op de juiste interventies om de sociale participatie van deze kinderen te bevorderen.
 
Kinderhulp en Leergeld worden door het Ministerie van SZW erkend als maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op het beleidsterrein van kinderen en armoede en waarmee gemeenten kunnen samenwerken. Beide organisaties kunnen goed beoordelen hoe de thuissituatie van kinderen is. Leergeld via thuisbezoeken door getrainde vrijwilligers, Kinderhulp via professionals, zoals maatschappelijk werkers van maatschappelijke organisaties.
 
Kinderhulp richt zich bij het verwerven van financiële middelen onder andere op particuliere donateurs, landelijke vermogensfondsen, het bedrijfsleven en serviceclubs. Leergeld is goeddeels afhankelijk van giften en bijdragen van lokale donateurs en landelijke en lokale overheden. Ook op het terrein van fondsenwerving zien Kinderhulp en Leergeld voordelen in samenwerking.
 
“Samenwerking is geen doel op zich”, betogen Wezendonk en Van den Biggelaar, “Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking onze gezamenlijke energie kunnen inzetten voor een meer duurzame verbetering van de positie van kinderen uit arme gezinnen”.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids