Normal_leraar346456
De zogeheten enkele feitconstructie wordt geschrapt uit de Algemene wet gelijke behandeling. De ministerraad heeft ingestemd met het voordragen van een initiatiefwetsvoorstel hiertoe voor bekrachtiging door de Koning. Daarmee is nu helder dat ook in bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs een leraar of leerling niet mag worden weggestuurd of geweigerd omdat hij of zij homoseksueel is. 
 

Dit initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks werd op 10 maart 2015 met een ruime meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer. Op 27 mei 2014 was het eveneens met een ruime meerderheid aanvaard door de Tweede Kamer. Met het verdwijnen van de enkele feitconstructie wordt uitvoering gegeven aan een belangrijk voornemen in het Regeerakkoord en gehandeld conform de Europese kaderrichtlijn gelijke behandeling. Tijdens het debat in de Eerste Kamer noemde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit namens het kabinet een belangrijk symbolisch moment. Hij kondigde aan om de nieuwe wet bij de eerste mogelijkheid in werking te stellen, op 1 juli aanstaande.

Volgens de huidige wet mag een onderwijsinstelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag geen onderscheid maken op grond van het enkele feit dat iemand homoseksueel is. De tekst suggereert echter dat er bijkomende omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan dat wel mag. In de praktijk heeft de rechter dat nooit toegestaan, maar de onduidelijkheid in de wet werd als discriminerend ervaren. Aan die onduidelijkheid komt nu een eind.
 
© Nationale Onderwijsgids