Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

De vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie hebben in het schooljaar 2013/2014 zo'n 2200 meldingen ontvangen. Hiermee is het aantal meldingen, na jaren van stijging, gestabiliseerd. Iets meer dan de helft van de meldingen vallen in de categorie psychisch geweld, waaronder pesten. Overige meldingen betreffen seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek geweld, en discriminatie en radicalisering.

Het aantal meldingen in het voortgezet onderwijs nam licht af. In het speciaal onderwijs zit een behoorlijke stijging, ten opzichte van eerdere jaren, van gemeld psychisch- en fysiek geweld. Als het gaat om psychisch geweld zien we vooral een stijging in de rubriek ‘dreigen’ of ‘dreigen met fysiek geweld’.

Iets meer dan de helft van de meldingen bij vertrouwensinspecteurs betreft psychisch geweld. Hierbij gaat het in veel gevallen over pesten, met name in het basisonderwijs. Daar ging 60 procent van de meldingen psychisch geweld over pesten.

Het afgelopen schooljaar zijn 86 meldingen over seksueel misbruik binnengekomen. In bijna een kwart van de gevallen was de beklaagde een met taken belaste persoon zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Dit betekent ook dat in driekwart van de meldingen de beklaagde bijvoorbeeld een medeleerling of een andere leeftijdsgenoot is.

In het schooljaar 2013/2014 is er veel aandacht geweest voor het tijdig signaleren van radicaliseren van jongeren. De vertrouwensinspecteurs hebben twee meldingen van radicalisering ontvangen: een in het primair onderwijs en een in het middelbaar beroepsonderwijs.

Problemen in of rond de school op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld en discriminatie en radicalisering kunnen worden gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen dit doen.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert zo nodig. Ook kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject van het indienen van een formele klacht of een aangifte. De vertrouwensinspecteur zelf is wettelijk vrijgesteld van het doen van aangifte. 

© Nationale Onderwijsgids