Voorrangsbeleid Amsterdamse scholieren bij schoolloting is van de baan

Het plan van de Amsterdamse schoolbesturen verenigd in OSVO om Amsterdamse scholieren voorrang te geven bij de keus voor een middelbare school is van de baan. OSVO is tot de conclusie gekomen dat het voorrangsbeleid te veel grote discussie zal (blijven) oproepen en acht dit niet wenselijk. Dit meldt OSVO.

Een aantal jaren terug is een procedure van loting en matching ontworpen voor leerlingen die naar een populaire middelbare school wilden. Die procedure maakte een einde aan de onwenselijke situatie waarbij leerlingen, die bij hun voorkeurschool uitgeloot waren alleen met de grootste moeite nog een school konden vinden. Maar ook de stadsbrede procedure van loting en matching kende de afgelopen jaren veel knelpunten.
 
De Verenigde Amsterdamse schoolbesturen hebben daarom in de aanloop naar het nieuwe schooljaar diverse varianten bestudeerd, die mogelijk een betere plaatsing van leerlingen zouden opleveren. Onderzocht is bijvoorbeeld wat de effecten zouden zijn van een postcodebeleid waarbij ‘Amsterdamse’ leerlingen voorrang zouden krijgen boven leerlingen buiten Amsterdam. Ingewikkeld bij het vormgeven van zo'n postcodebeleid is het trekken van de grens.
 
Bij deze verkenning kwam duidelijk de waarde en het belang van de regiofunctie van Amsterdamse scholen naar voren. OSVO zegt tot het inzicht te zijn gekomen dat een voorrangsbeleid voor Amsterdamse kinderen en kinderen uit sommige randgemeenten weliswaar te realiseren valt en duidelijk minder Amsterdamse leerlingen op de laagste plekken op de lijst oplevert, maar tegelijk te grote discussies zal blijven opleveren over inclusie van die randgemeenten: te weten welke wel en welke niet. “Dat moeten we niet willen.”
 
Het beleid voor het komend jaar blijft gericht op de plaatsingsgarantie, waarbij nog steeds gevraagd wordt om een lijst van maximaal 12 scholen in te vullen. Daarnaast zet OSVO in op het creëren van extra plaatsen op een tweetal gymnasia en wordt na de aanmeldingen berekend welke scholen hun capaciteit kunnen uitbreiden. 
 
Gedurende dit schooljaar wordt daarnaast beleid ontwikkeld voor de komende jaren om ouders structureel meer regie te geven bij de keuze die ze wensen te maken voor de school van hun kind(eren). De schoolbesturen hebben gezamenlijk specifiek afgesproken om een betere aansluiting van het aanbod op de vraag te faciliteren. In de loop van dit schooljaar wordt daartoe een voorstel gedaan en na sondering van- en samenspraak met alle betrokkenen een besluit over genomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids