Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de mogelijkheid voor leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo om een tweede wiskundevak te kiezen als extra vak. Deze mogelijkheid bestaat namelijk wel, met uitzondering van de combinatie wiskunde A en C in het vwo. Dit meldt Rijksoverheid.

De reden voor deze onduidelijkheid is dat in het Inrichtingsbesluit is bepaald dat er maar één wiskundevak onderdeel mag zijn van het profieldeel van het examenprogramma voor havo en vwo. Dat laat echter onverlet dat leerlingen wanneer zij dat willen een tweede wiskundevak als extra vak mogen volgen en hierin examen mogen afleggen. Om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen  is sinds schooljaar 2017/2018 in het Inrichtingsbesluit geëxpliciteerd dat leerlingen een tweede wiskundevak mogen kiezen als extra vak. De enige uitzondering daarop is de combinatie wiskunde A en wiskunde C in het vwo: die combinatie is niet toegestaan.

Leerlingen moeten er wel rekening mee houden dat de centrale examens voor wiskunde A, B en C (vwo) en de centrale examens voor wiskunde A en B (havo) om organisatorische redenen op hetzelfde moment worden afgenomen (wiskunde D heeft alleen een schoolexamen). Leerlingen die kiezen voor een tweede wiskundevak als extra vak, en daarin examen willen afleggen, moeten er dus rekening mee houden dat zij dit examen in het tweede tijdvak moeten doen. Indien nodig kunnen zij in het derde tijdvak herkansen. Scholen en decanen wordt verzocht leerlingen hierover te informeren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids