Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

De toename van kansenongelijkheid is sterker in het voortgezet onderwijs dan in het basisonderwijs. Van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs meldt bijna 18 procent dat de kansenongelijkheid van leerlingen de laatste jaren op de eigen school is opgelopen, tegenover 12 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs. Bijna de helft van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs ziet bovendien op de eigen school dat met name kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen in het onderwijs krijgen. Van de schoolleiders in het basisonderwijs herkent een derde dit beeld. Dat blijkt uit een in oktober 2016 verricht onderzoek onder 2203 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Verder blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid van zowel de schoolleiders als de docenten in het voortgezet onderwijs vindt dat het huidige politieke klimaat kansenongelijkheid in de hand
werkt. In het basisonderwijs deelt 41 procent van de schoolleiders en 45 procent van de leerkrachten deze mening.

Een veelgenoemde oorzaak van de opgelopen kansenongelijkheid op de eigen school is dat er minder tijd en geld is voor extra begeleiding van leerlingen, terwijl er door de wet Passend Onderwijs juist meer leerlingen in het regulier onderwijs zijn die die extra begeleiding nodig hebben. Financieel draagkrachtige ouders kunnen dit ‘tekort’ opvangen door zelf begeleiding te organiseren en te betalen. Ouders die het minder breed hebben kunnen dat niet.

Het gros van de directeuren en leraren in zowel het primair als voortgezet onderwijs vindt dat het een taak is voor de eigen school om iets te doen aan kansenongelijkheid. Scholen in het voortgezet onderwijs bieden met name gratis extra ondersteuning aan voor leerlingen, in de vorm van huiswerkbegeleiding of bijles of de mogelijkheid bieden om naar de zomer- of lenteschool te gaan.

Scholen in het basisonderwijs proberen verschillen in onderwijskansen met name al tegen te gaan door aandacht te besteden aan de rol die leraren zelf spelen bij het ontstaan van verschillen tussen
groepen leerlingen en de ouders te  betrekken bij initiatieven om kansengelijkheid te bevorderen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids