Normal_internationaal_kinderen_buitenland_allochtoon1_jpg

In de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs staat de jeugd in al haar contexten centraal. Door de jeugd als speerpunt te nemen, investeren we binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in nieuw onderzoek. Onderzoek dat in samenhang kan bijdragen aan een gezonde, veilige, en rechtvaardige samenleving voor een nieuwe generatie. Dit meldt ZonMw.

De 21e eeuw plaatst ons voor uitdagingen op het gebied van technologie, internet, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, verstedelijking en globalisering. Dit vraagt een nieuwe kijk op de manier waarop wij onze jeugd voorbereiden op hun toekomst.

Game-changers

Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij nu en in de toekomst positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21ste eeuw? Dat is het centrale vraagstuk binnen deze route, uitgewerkt in drie samenhangende game-changers: ‘Leren en ontwikkelen in verschillende contexten’, ‘Diversiteit en ongelijkheid’ en ‘Normativiteit van opvoeding en onderwijs’.

Startimpuls – project Gelijke Kansen

Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving heeft het ministerie van onderwijs budget vrijgemaakt in de vorm van een startimpuls. De bijdrage die de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs levert aan deze Startimpuls is het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Met ingang van 2018 doet een breed samengesteld consortium binnen dit project onderzoek naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het consortium kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen. Zoals de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag.

Kennisagenda Jeugd

Voor een stevig, verankerd onderzoeksprogramma met maatschappelijke impact is een toespitsing en prioritering nodig van onderzoeksthema's. Daarom wordt er gewerkt aan een kennisagenda Jeugd. In deze kennisagenda worden de belangrijkste wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. En wordt onderbouwd wat we al wel en niet weten. Bij het opstellen van de kennisagenda worden professionals uit beleid, praktijk en wetenschap, en ouders en jongeren zelf betrokken.

Taskforce Jeugd


De verdere uitwerking van de route valt onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce Jeugd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het beleid, de praktijk en ouders en jongeren.

Boegbeelden en organisatie

Boegbeelden van deze route zijn Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam). Organiserend trekker is het NRO, in samenwerking met NWO en ZonMw.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids