Hoe houdt de Onderwijsinspectie toezicht tijdens de lockdown?

Nu de onderwijslocaties vanwege de lockdown gesloten zijn, heeft de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht hierop aangepast. Met respect ziet de inspectie hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich aan het eind van een jaar dat toch al zwaar was nogmaals inspannen, nu om weer volledig om te schakelen naar afstandsonderwijs. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De inspectie heeft nadrukkelijk aandacht voor hoe dit afstandsonderwijs vorm krijgt. De inspectie onderzoekt dit in een pilot die al loopt met circa 60 scholen, en vervolgens breder. Zodra dat mogelijk is, zal de inspectie de inzichten die zij opdoet verspreiden onder besturen en scholen, zodat die er hun voordeel mee kunnen doen. Bij deze aandacht voor het afstandsonderwijs kunnen signalen een belangrijke rol spelen.
 

Gevolgen lockdown voor het toezicht

  • Meldpunt schoolsluiting - Scholen hoeven vanzelfsprekend gedurende de lockdown geen melding te doen van sluiting bij het meldpunt schoolsluiting.
  • Toezicht op correct verloop onderwijs gedurende de lockdown – De inspectie ziet gedurende de lockdown met name op basis van signalen toe op het correcte verloop van het onderwijs, conform de op 14 december afgekondigde maatregelen.
  • Onderzoek bij risico’s/signalen - De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Dit gebeurt gedurende de lockdown in principe op afstand.
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen - Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie. Vindt de inspectie in het voorbereidend onderzoek geen risico, dan bespreekt zij dit op afstand met het bestuur. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. Zijn er risico’s, dan volgt een gesprek op afstand met het bestuur en volgt zo nodig op een later moment (als dat weer mogelijk is) onderzoek ter plaatse. 
  • Herstelonderzoek - De inspectie bekijkt per situatie en zo nodig in afstemming met de betrokken besturen en scholen of tijdens de lockdown gepland herstelonderzoek op afstand kan plaatsvinden. 
  • Onderzoek naar Goed - Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (po, vo of so) of een opleiding (mbo) de waardering Goed kan krijgen blijven on hold staan. Zodra de inspectie deze onderzoeken weer gaat uitvoeren, volgt hierover nader bericht.
  • Excellentietraject - De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen 2020 is gesloten. Voorlopig kan er geen jury-onderzoek plaatsvinden. Nader bericht over dit traject volgt op een later moment.
  • Themaonderzoek – Lopende themaonderzoeken zet de inspectie zo mogelijk op afstand voort. Hierbij geeft de inspectie prioriteit aan Covid-19 gerelateerd onderzoek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids