Toezicht onderwijsinspectie tot aan de zomervakantie

De aanpassingen in het toezicht van de onderwijsinspectie die er al waren, blijven staan. Het inrichten, vormgeven en verzorgen van afstandsonderwijs en het hervatten van fysiek onderwijs in het primair en speciaal onderwijs na de meivakantie zijn zaken die veel aandacht en energie vragen van iedereen in en rond de scholen en instellingen. Daar houdt de inspectie in haar toezicht rekening mee. Dit meldt de onderwijsinspectie.

Het toezicht ziet er tot de zomervakanties op hoofdlijnen als volgt uit:
 

Zoveel mogelijk op afstand

Tot de zomer start de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen/opleidingen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op locatie (op scholen en bij opleidingen) of rondetafelgesprekken (bij samenwerkingsverbanden) onderdeel van zijn. 
 
Meer in het algemeen geldt dat de inspectie tot de zomervakanties in principe geen onderzoeken op locatie doet bij besturen en hun scholen/opleidingen. Het toezicht dat wel plaatsvindt (zoals hierna beschreven) is dus in principe toezicht op afstand.
 
De inspectie heeft onderzoeken die voor de schoolsluiting bij besturen en scholen/opleidingen in uitvoering waren ‘on hold’ gezet. Waar dat nodig en ook mogelijk is, vindt voor de zomervakantie afronding van deze onderzoeken plaats. 
 
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus heeft de inspectie de herstelonderzoeken op scholen die vorig jaar onvoldoende of zeer zwak zijn geworden, nog niet uit kunnen voeren. Zodra deze herstelonderzoeken hebben plaatsgevonden, worden de oordelen geactualiseerd.
 
De inspectie zet haar toezicht bij lopende risicodossiers voort, waar nodig aangepast aan de omstandigheden.
 

Excellente scholen 

Onderzoeken op verzoek of een school (in primair, voortgezet of speciaal onderwijs) de waardering Goed kan krijgen, vinden tot de zomervakanties niet plaats. De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen is verruimd. Aanmelding is mogelijk tot 10 oktober 2020.
 

Staat van het Onderwijs

De inspectie verzamelt informatie over wat besturen en scholen in deze periode van schoolsluiting doen om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren en hoe zij invulling geven aan de schoolexamens. De inspectie kijkt hierbij onder meer naar de mate waarin besturen en scholen voorbereid waren, welke ondersteuning zij hebben gekregen, naar mogelijke effecten als leerachterstanden en ongelijke doorstroomkansen en hoe deze beperkt en zo goed mogelijk gerepareerd kunnen worden. In het voorjaar van 2021 zal de inspectie hierover rapporteren in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs.
 
Scholen hoeven geen onderwijstijd te compenseren in vakanties of op onderwijsvrije dagen, ook niet in latere jaren. De inspectie houdt hier in het toezicht rekening mee.
 

Uitstel schoolplan en schoolgids

De inspectie krijgt van besturen en scholen in het funderend onderwijs verzoeken om uitstel voor het maken van het schoolplan en vooral de schoolgids. De inspectie heeft niet de bevoegdheid om uitstel te verlenen. De inspectie zal besturen en scholen waar nodig aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen de gelegenheid geven alsnog aan de wettelijke verplichtingen in deze te voldoen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids