Onderwijsinspectie over De Staat van 2020: het (voortgezet) speciaal onderwijs

Vorige week heeft de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Hierin signaleert de inspectie trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Vandaag lichten we het (voortgezet) speciaal onderwijs kort uit.

Verdere groei van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Het aantal leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is in 2019 opnieuw gestegen, met bijna 1.400 leerlingen. Na de invoering van de Wet passend onderwijs daalde de instroom van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Vanaf 2016 is de instroom in het speciaal onderwijs weer toegenomen. In 2019 neemt de instroom wel veel minder toe dan in de voorgaande jaren. Intussen is ook de instroom in het voortgezet speciaal onderwijs licht gestegen. Naast de toename van de instroom is vooral de uitstroom van leerlingen uit het speciaal onderwijs de afgelopen jaren gedaald. Dit leidt tot een toename van het totaalaantal leerlingen in het speciaal onderwijs.
 

Kwaliteitszorg speciaal onderwijsbesturen vaak onvoldoende

Bij veel besturen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de kwaliteitszorg in ontwikkeling. Vaak is er nog onvoldoende sprake van een samenhangend cyclisch proces, met instrumenten en procedures om de belangrijkste kwaliteitsaspecten goed in beeld te brengen. Besturen die al wel in staat zijn relevante kwaliteitsdata te verzamelen, hebben vaak nog geen passende manier om deze data goed te kunnen duiden en er oordelen aan te kunnen verbinden.
 

Geringe baankansen na uitstroom vso profiel arbeid

Het lukt schoolverlaters uit het arbeidsmarktgerichte profiel van het voortgezet speciaal onderwijs vaak niet om snel een baan te vinden. Een groot deel van hen volgt eerst nog een vervolgopleiding om met meer kennis en vaardigheden aan het werk te gaan.
 

Overgang van so naar regulier relatief succesvol

Een groot deel van de leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs doorstromen, weten zich daar succesvol te handhaven. Er zijn echter ook leerlingen bij wie de overgang niet geslaagd is. Zij staan enkele jaren later wederom in het (voortgezet) speciaal onderwijs ingeschreven.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids