Reactie Onderwijsinspectie op enquête en klacht Boze Ouders

Maandag 20 januari 2020 heeft initiatiefneemster Tineke Timmerman namens de Boze Ouders de enquête en een collectieve klacht betreffende de wet en uitvoering Passend Onderwijs aangeboden aan Rogier Oet, directeur toezicht speciaal onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. De Onderwijsinspectie geeft aan de signalen en enquête van de Boze Ouders te gaan bestuderen en deze week mee te nemen in de gesprekken met het ministerie van onderwijs. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Onderwijsinspectie: “We hebben een open en constructief gesprek gehad met de ouders. We zijn onder de indruk van de zorgen die de ouders hebben en de problemen die zij ervaren. We snappen goed dat het voor ouders zeer moeilijk is als hun kind noodgedwongen thuis zit of niet de passende ondersteuning krijgt die nodig is. En dat ouders er dan alles aan doen om voor hun kind op te komen. Verder waarderen wij de actie van de ouders omdat het kan bijdragen aan het functioneren van het passend onderwijs in de praktijk.”
 

Signalen van ouders zijn belangrijk

Signalen van ouders helpen om beter zicht te krijgen op waar de knelpunten zijn en waar de inspectie vanuit het toezicht mogelijk kan bijdragen aan een oplossing. Veel van de zorgen van de ouders gaan over de knelpunten die zij in de praktijk ervaren, en vergen mogelijk aanvullende (beleids)maatregelen.
 

Vervolgstappen

De Onderwijsinspectie zal de signalen en enquête van de Boze Ouders bestuderen en deze week meenemen in de gesprekken met het ministerie van onderwijs. Na het algemeen overleg over zorg en onderwijs in de Tweede Kamer van 5 februari zullen de Boze Ouders, de Inspectie en het onderwijsministerie om de tafel gaan om te kijken naar mogelijke verbeteracties in beleid en/of toezicht. In opdracht van het ministerie wordt het passend onderwijs op dit moment in bredere zin geëvalueerd.
 
“Verder vragen we ouders die momenteel constateren dat de zorgplicht passend onderwijs niet wordt nagekomen dit te melden bij de Inspectie van het Onderwijs zodat we scholen daarop kunnen aanspreken en zo nodig kunnen handhaven”, aldus de Onderwijsinspectie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids