Normal_bijles__huiswerk__huiswerkbegeleiding

De samenwerking tussen gemeenten en scholen voor speciaal onderwijs verloopt volgens de Inspectie SZW steeds beter. Dat zorgt voor een goede overgang van de jongere van onderwijs naar arbeidsmarkt of naar de ondersteuning door gemeenten. Toch zijn de scholen soms niet enthousiast over de samenwerking binnen arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten. Gebrek aan coördinatie levert hen veel extra werk op. Ook geven scholen aan dat de aanspreekpunten bij sommige gemeenten veel wisselen en dat er niet altijd sprake is van een warme overdracht van de jongeren. Dat meldt Inspectie SZW.

Gemeenten hebben kwetsbare jongeren steeds beter in beeld en zijn meer in staat om hun passende ondersteuning te geven. Desondanks bestaat het risico dat bepaalde groepen jongeren buiten beeld van de gemeente raken en dat zij niet de nodige ondersteuning krijgen om aan het werk te komen. Verder valt er winst te behalen in een betere regionale coördinatie en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De Inspectie SZW heeft onderzocht of gemeenten de doelgroep goed in beeld hebben en hun de juiste begeleiding geven. Een belangrijk aspect daarbij is hoe zij samenwerken met scholen voor speciaal onderwijs, omdat veel jongeren van die scholen een beroep doen op de ondersteuning van gemeenten. De inspectie constateert dat gemeenten de jongeren van de scholen voor speciaal onderwijs goed in beeld hebben, maar jongeren die uit een andere richting komen veel minder. Een aantal gemeenten voert wel allerlei acties uit om die jongeren beter in beeld te krijgen.

Gemeenten vinden het lastig om de jongeren ‘actief te houden’ als ze nog geen werk hebben om hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen of op peil te houden. Nog niet alle gemeenten hebben daarvoor voldoende voorzieningen. Een deel van de jongeren dreigt daardoor ‘thuis op de bank te komen zitten’.

Het uitgangspunt van de wetgever is dat iedereen met arbeidsvermogen naar werk bij reguliere werkgevers moeten worden begeleid. Veel gemeenten doen dat echter niet voor jongeren die een lage arbeidsproductiviteit hebben. Door dit beleid worden deze jongeren uitgesloten van werken op de arbeidsmarkt en zijn daardoor aangewezen op dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Om jongeren uit de doelgroep aan het werk te krijgen en te houden kunnen gemeenten instrumenten inzetten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en proefplaatsing. De helft van de gemeenten vindt dat zij onvoldoende middelen hebben om alle instrumenten in te zetten die nodig zijn. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids