Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

In 2012 zijn in de kerndoelen van scholen respectvolle omgang met seksualiteit en seksuele diversiteit als onderwerp opgenomen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de invulling hiervan door scholen voor basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De inspectie heeft onderzoek gedaan op 67 scholen. Hiernaast heeft het Kohnstamm Instituut een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder directeuren en leraren van 575 scholen en opleidingen. Het is gebleken dat scholen in het algemeen invulling geven aan het kerndoel. De verschillen daarbij zijn groot. Zo komen op de ene school seksualiteit en seksuele diversiteit veel vaker aan de orde dan op de andere. De invulling hangt vaak af van de individuele leraar en is niet vastgelegd in het curriculum. 
 
Het valt de inspectie op dat in het speciaal onderwijs meer de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van seksuele weerbaarheid van leerlingen dan in de andere onderwijsvormen. Ook de kwaliteit van het onderwijsaanbod is over het algemeen beter, wat ook te zien is in de concrete doelen die gesteld worden en de regelmatige aandacht die geschonken wordt aan seksualiteit.  
 
Scholen voldoen in het algemeen dus aan de wettelijke eisen, maar de kwaliteit kan vaak beter. Of het beter moet, hangt af van wat de samenleving van de scholen verwacht en wat in wettelijke kaders is vastgelegd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids