Normal_diabetes2352

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gaat een wijziging indienen op de toelichting op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). In de wet staan de bevoegdheden van personen vastgelegd over handelingen op het gebied van individuele gezondheidszorg. Volgens het VWS handelt onderwijspersoneel niet-beroepsmatig als zij diabeteshandelingen bij hun leerlingen uitvoeren. Dit houdt in dat het VWS het licht op groen zet voor het uitvoeren van deze handelingen door onderwijspersoneel, mits onder bepaalde voorwaarden. Dit meldt Diabetesvereniging Nederland (DVN). 

Volgens het VWS zijn de diabeteshandelingen die van het onderwijspersoneel gevraagd worden vergelijkbaar met wat ouders of andere familieleden van kinderen met diabetes doen. De handelingen, zo vinden zowel het VWS als het OCW, zijn dus niet-beroepsmatig. Deze interpretatie van de handelingen lost de problemen op die bestonden rondom het medisch handelen van onderwijspersoneel. Scholen weigeren nu vaak kinderen met suikerziekte omdat de leerlingen tijdens schooltijd medische zorg nodig hebben. Omdat de docenten en het andere personeel niet bevoegd waren om de handelingen uit te voeren, waren de leerlingen in kwestie vaak aangewezen op scholen voor speciaal onderwijs.
 
DVN stelde dat de problemen afhangen van de interpretatie van het begrip 'niet-beroepsmatig handelen' bij bijvoorbeeld het toedienen van een injectie met insuline. Volgens de huidige interpretatie is het niet-beroepsmatig handelen nu beperkt tot directe familieleden en de persoon zelf. De vereniging stelde voor om de definitie uit te breiden naar medewerkers van scholen. Zorgverlening is immers niet hun beroep en zij voeren de medische handelingen dan ook niet beroepsmatig uit. 
 
De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid zijn het hiermee eens en het ministerie van VWS heeft aangegeven de memorie van toelichting op de Wet BIG aan te gaan passen. Belangenbehartiger Dharma Behari van DVN: “Het is heel bijzonder dat de interpretatie van een wet wordt aangepast. Ondersteuning onder schooltijd van kinderen met diabetes heeft nu een juridische basis.” Naar verwachting gaat deze herziening in het voorjaar 2016 naar de Tweede Kamer.
 
© Nationale Onderwijsgids