NOG Studieadvies en examinering

Wat is een bindend studieadvies (BSA)?
 
Een bindend studieadvies wordt doorgaans aan het eind van het eerste studiejaar van de propedeuse (eerste studiejaar van de bachelor) gegeven. Wanneer iemand een negatief bindend studieadvies krijgt, mag diegene niet doorgaan met de studie. Een dergelijk advies wordt bijvoorbeeld gegeven aan studenten die onvoldoende studiepunten halen.
 
Voordat er een negatief studieadvies wordt gegeven, moet de student eerst een waarschuwing hebben gekregen, waarbij wordt aangegeven dat hij of zij betere studieresultaten moet halen om door te kunnen gaan. Daarnaast moet het bestuur van de instelling in gesprek met de student, waarbij gekeken moet worden naar persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op de prestaties. Een bindend studieadvies mag alleen aan het eind van het eerste studiejaar worden gegeven. In het tweede of derde studiejaar is dit niet toegestaan.
 
Toetsing en examinering
 
De toetsing en examinering op een instelling voor hoger beroepsonderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de opleiding. Hoe dit precies is geregeld kan per hogeschool verschillen. De instellingen hebben daarom het zogenaamde onderwijs en examenreglement (OER) waarin staat beschreven wat de precieze regelgeving is.
 
Een voldoende afgesloten examen geeft de student recht op een getuigschrift en een supplement, waardoor het ook in landen buiten Nederland als geldig kan worden erkend. De propedeutische fase kent het supplement niet, maar enkel het getuigschrift.
 
Wat gebeurt er met klachten over tentamens of examens?
 
Wanneer iemand het niet eens is met het resultaat van of de procedure rondom een examen of tentamen, kan diegene een bezwaar voorleggen aan het College van beroep voor de examens via het klachtenloket van de betreffende onderwijsinstelling. Wanneer de uitspraak van dit college niet naar wens is, kan in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO).
 

© Nationale Onderwijsgids