Rathenau Instituut brengt groei praktijkgericht onderzoek in kaart

Vandaag verschijnt een nieuw overzicht van het praktijkgericht onderzoek dat op hogescholen in Nederland plaatsvindt. Deze eerste editie van de monitor vormt het startpunt om de realisatie en resultaten van investeringen in praktijkgericht onderzoek aan hogescholen in beeld te brengen. Dat meldt het Rathenau Instituut. 

In 2022 is afgesproken dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks 100 miljoen euro extra zal investeren in het praktijkgericht onderzoek. In de Monitor praktijkgericht onderzoek 2022 brengt het Rathenau Instituut de ontwikkelingen van het praktijkgericht onderzoek en de inzet van de middelen in kaart.

Praktijkgericht onderzoek 

In 2022 besteedden de hogescholen in totaal 349 miljoen euro aan praktijkgericht onderzoek. De totale uitgaven aan praktijkgericht onderzoek groeiden ten opzichte van 2021 met 15 procent. De in competitie verkregen middelen voor praktijkgericht onderzoek groeiden tussen 2021 en 2022 met 19 procent; de uitgaven uit de rijksbijdrage groeiden met 14 procent. Ook de omvang van de onderzoeksgroepen aan hogescholen – de lectoraten – neemt toe. Tussen 2009 en 2022 kwamen er 237 lectoren bij en in 2022 tellen de hogescholen gezamenlijk 723 lectoren. Het totale personeel van het lectoraat nam tussen 2020 en 2022 toe met een stijging van 6,6 procent van het totale aantal fte’s. Het gaat naast lectoren dan om docent-onderzoekers, promovendi en ondersteunend personeel.

De monitor laat naast cijfers ook voorbeelden zien van hoe het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen bijdraagt aan het onderwijs en de arbeidsmarkt, en hoe het onderzoek impact maakt op de regio waarin hogescholen gevestigd zijn.

Format met indicatoren 

Om de besteding van de middelen voor praktijkgericht onderzoek in kaart te brengen, hebben de Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van OCW een format met indicatoren opgesteld. De hogescholen gebruiken dat format om de gevraagde informatie in hun jaarverslagen te rapporteren aan de VH.

Het Rathenau Instituut heeft deze gegevens verzameld, samengevoegd en aangevuld met data uit andere bronnen. Dit resulteert in de Monitor praktijkgericht onderzoek 2022, het eerste overzicht van praktijkgericht onderzoek dat is opgesteld op basis van het nieuwe format.

“Het praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen jaren een aantal sterke ontwikkelingen doorgemaakt, bijvoorbeeld in het aantal lectoraten en de omvang ervan”, aldus onderzoekscoördinator Alexandra Vennekens. “De extra investeringen zijn gericht op verdere verduurzaming van het praktijkgericht onderzoek de komende jaren, zowel in omvang als kwaliteit. Door te blijven monitoren, kunnen we de ontwikkeling en bijdragen van het praktijkgericht onderzoek zichtbaar maken en duiden.”

Door: Nationale Onderwijsgids