Kabinet krijgt advies over vermindering van het aantal internationale studenten

De Adviesraad Migratie, die de regering en het parlement advies geeft bij migratievraagstukken, stelt dat het aantal buitenlandse studenten is toegenomen tot 40.000 per jaar. De Raad geeft aan dat dit een grote uitdaging met zich meebrengt. Zeker gezien de huisvestiging, omdat er in grote steden een groot tekort aan woningen is. Dat meldt ScienceGuide.

Op dit moment zijn er weinig sturingsmogelijkheden voor studiemigratie buiten de EU. Op grond van de Studierichtlijnen moet er ook een verblijfsvergunning worden verleend aan studenten van buiten de EU/EER als die zijn toegelaten tot het hoger onderwijs. Het stellen van een quotum met een bovengrens op de afgifte van het aantal verblijfsvergunningen met als doel ‘studie’ is volgens de Raad onverenigbaar met deze richtlijn.

Vertrokken 

Veel internationale studenten zijn ook weer snel vertrokken uit Nederland. Van de migranten die naar Nederland komen voor werk of studie is meer dan de helft na drie jaar alweer vertrokken. Na tien jaar is rond de tachtig procent vertrokken.

Enorme opgave

Voor universiteiten en hogescholen is de groeiende instroom ook een enorme opgave. Zij zouden daarom het werven in het buitenland moeten stoppen of verminderen, het onderwijs alleen in het Nederlands aanbieden en beter kunnen afstemmen op de beschikbare huisvesting binnen de studentensteden, zegt de Adviesraad.

Andere maatregelen 

De overheid kan studiemigratie ook sturen met andere maatregelen. Dat kan door Nederlands in bepaalde studierichtingen als onderwijstaal te verplichten of instellingen te verplichten een minimumaantal bachelor vakken in het Nederlands aan te bieden. Het instellingstarief zou ook nog verhoogd kunnen worden. Volgens de Adviesraad zou dat de studies in Nederland minder aantrekkelijk maken en daarmee de instroom van internationale studenten kunnen afremmen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk