Evaluatiecommissie over Regieorgaan SIA: positief effect op hbo-onderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft in een paar jaar een belangrijke rol verworven en een flinke bijdrage geleverd aan praktijkgericht onderzoek. Dit heeft een positief effect gehad op de positionering van het hbo-onderzoek in het Nederlandse wetenschapsbestel, zo concludeert de commissie die in opdracht van NWO Regieorgaan SIA heeft geëvalueerd. Dit meldt NWO.

In het rapport ‘Het vizier op scherp’ geeft de evaluatiecommissie aan onder de indruk te zijn van de inzet van Regieorgaan SIA. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat er nog veel te doen is voordat het praktijkgericht onderzoek een volwaardige positie in de kennisketen heeft.

Een externe, onafhankelijke commissie onder leiding van Marieke Schuurmans evalueerde het Regieorgaan SIA, dat onderdeel uitmaakt van NWO. Marieke Schuurmans: “Tijdens het evaluatieproces hebben we veel waardering gehoord voor Regieorgaan SIA. Zelf zijn we ook positief over de bijdrage en de belangrijke functie van het regieorgaan. Echter er is nog veel te doen voordat het praktijkgericht onderzoek in Nederland een volwaardige positie heeft in de kennisketen. Juist daarom heeft de commissie haar rol als ‘critical friend’ serieus genomen. We hebben twaalf adviezen meegegeven. Hiermee kan het regieorgaan een volgende stap maken in zijn ontwikkeling en in dat van praktijkgericht onderzoek van hogescholen.”

Vizier op scherp

Een van die adviezen is om heldere mijlpalen te formuleren die de stappen markeren naar het beoogde einddoel: het realiseren van een volwaardige positie van het praktijkgericht onderzoek in de publieke kennisinfrastructuur. Die mijlpalen moeten vervolgens geoperationaliseerd worden door scherp te sturen op meetbare resultaten. De titel van het evaluatierapport ‘Vizier op scherp’ verwijst hiernaar.

Tot slot wijst de commissie erop dat de financiële middelen mee moeten groeien met de realisatie van de ambitie om te komen tot een volwaardige inbedding van het praktijkgericht onderzoek in de kennisketen. De evaluatie is de tweede in een reeks van drie evaluaties. De eerste evaluatie vond plaats in 2017. De laatste evaluatie staat gepland voor 2022.

Over Regieorgaan SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doet het regieorgaan door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Regieorgaan SIA werd in 2013 opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO, KVK en de Vereniging Hogescholen. De geoormerkte middelen van het regieorgaan maken vanaf 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting.

Door: Nationale Onderwijsgids