Studenten en scholieren ervaren meer en vaker discriminatie

Ruim een kwart (27 procent) van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. Dit is vergelijkbaar met vijf jaar geleden. Opvallend is de groei in de mate van ervaren discriminatie in het onderwijs. Het gaat hier bovendien relatief vaak om ernstige vormen van discriminatie, zoals geweld, bedreiging of seksueel lastig vallen. Dit meldt Sociaal Cultureel Planbureau.

Meer en vaker discriminatie in onderwijs

Studenten/scholieren ervaren meer discriminatie dan in 2013. Een nadere beschouwing laat zien dat er meer incidenten worden ervaren in het onderwijs en dat deze vaker als discriminatie worden ervaren. Ervaren discriminatie in het onderwijs gaat relatief vaak over ernstige vormen: 7 procent van de mensen met een discriminatie-ervaring in het onderwijs noemde dat de laatste ervaring op dat terrein (ook) seksueel grensoverschrijdend gedrag betrof, 8 procent had te maken met discriminatie in de vorm van bedreiging of geweld. 
 

Lhbti-leerlingen

Met name studenten/scholieren met een migratie-achtergrond en lhbti-scholieren/studenten ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs. Tussen de 2 en 3 procent van alle scholieren en studenten in Nederland geeft aan gestopt te zijn met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Onder lhbti-studenten en scholieren ligt het aandeel dat stopt met hun opleiding beduidend hoger: 8 procent van deze groep is als gevolg van discriminatie gestopt met hun opleiding.
 

Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zoals #metoo

In de totale omvang van discriminatie is tussen 2013 en 2018 niet veel veranderd. Wel zijn er verschuivingen opgetreden waar en wie hoeveel discriminatie hebben ervaren. Het is aannemelijk dat maatschappelijke ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij deze verschuivingen. Zo heeft #metoo waarschijnlijk niet alleen grenzen van acceptabel interpersoonlijk gedrag scherper afgebakend, maar ook de herkenning vergroot van schendingen daarvan en de tolerantie voor schendingen verminderd.
 

Over het onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 8.536 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. De voorvallen hadden betrekking op: de (semi)publieke ruimte, uitgaan, contact met instanties, werk zoeken, arbeidsvoorwaarden, de werkvloer en het onderwijs. Er is gevraagd naar verschillende uitingen: van schelden en pesten tot ongelijke behandeling, bedreiging en geweld. De respondenten konden ook aangeven dat zij twijfelden of er sprake was van discriminatie. In de cijfers die in dit persbericht genoemd worden zijn de mensen die twijfelen over de discriminatoire aard van een voorval buiten beschouwing gelaten. Wanneer zij wel betrokken worden dan wordt dit expliciet vermeld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids