Normal_biologie_middelbare_school_docent_leerling_scholier_voortgezet_onderwijs_beta

Het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’ van de Onderwijsraad kan rekenen op enthousiaste geluiden vanuit het hoger onderwijs. Vooral het weghalen van de schotten tussen primair en voortgezet onderwijs wordt gezien als een boost voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit melden Vereniging Hogescholen en Verus.

De Onderwijsraad is van mening dat de kern van het lerarenberoep in alle vakken en onderwijssectoren gelijk is. Er zou daarom een brede pedagogisch en didactische basis voor alle studenten moeten komen. De schotten tussen het primair en het voortgezet onderwijs zouden moeten worden weggehaald. Studenten zouden zich dan na de brede basis kunnen specialiseren voor bijvoorbeeld de bovenbouw van het po, onderbouw van het vo (10-14 jaar), alfa, bèta en gamma, en specialistische verdieping. 
 
De Vereniging Hogescholen vindt dat het rapport veel waardevolle aanknopingspunten biedt in de discussie rondom het lerarentekort en bevoegdheden en ziet het als “een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.” aldus Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.
 
De Vereniging Hogescholen en ook de VSNU zijn van mening dat het advies goed aansluit bij de huidige tijdsgeest. “Een systeem waarbij gericht de juiste kwaliteiten verworven kunnen worden past helemaal bij een tijd waar kennis snel ontwikkelt.” Han van Krieken, rector van de Radboud Universiteit en bestuurlijk trekker van het dossier Leraren namens de universiteiten. Barbara de Kort, voorzitter van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs vindt het “een mooi, visionair advies”, waarin de kern van het leraarschap goed beschreven wordt.
 
Ook de voorgestelde ‘ontschotting’ van primair en voortgezet onderwijs wordt met enthousiasme ontvangen door de partijen. Jantine Kuijpers, directeur Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool, verwacht een “boost van de kwaliteit van het onderwijs”. “We gaan voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Daarom is een doorgaande leerlijn van groot belang. Het schot tussen po en vo weghalen helpt daarbij, dat bevordert ook de professionele dialoog tussen basis- en middelbare school.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids