Normal_fryslan__friesland__vlag

Afgelopen woensdag, 15 november, sleepten drie studenten van de Friese hogescholen de Van Welderen Rengers scriptieprijs in de wacht. De studenten van NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein ontvingen tijdens de feestelijke uitreiking op Landgoed Oranjewoud een geldprijs van 750 euro. Met de scriptieprijs wil het bestuur van het Van Welderen Rengersfonds hbo-studenten stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in Friesland. Dat meldt NHL Hogeschool. 

De prijs voor de beste afstudeeropdracht werd dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt. De onderzoeken zijn beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Herman Blom, directeur Academic Affairs bij Stenden, Jelle Dijkstra, lector Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht van  de NHL en Jan van der Valk, Lid Applied Research Center Animals en Business bij Van Hall Larenstein.

Jetze Elzinga, student Technische Bedrijfskunde, studeerde af op zijn scriptie Ontwikkeling Advanced Taut Wire. Hij ontwikkelde een methode waarmee accurater dan tot nu toe mogelijk was, gemeten kan worden wat de positie is van een schip. Door deze methode kan een schip op zee, wanneer het afwijkt van de gewenste positie, met diverse correcties direct in positie gehouden worden. "Voor Friesland, een provincie die van oudsher sterk is op nautisch en scheepswerktuigkundig gebied, is het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van groot belang. Daarmee kan Friesland haar vooraanstaande nationale en internationale positie op dit gebied bevestigen", concludeerde de jury.

Rense van Drogen studeerde bij de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening af op zijn scriptie Code Oranje Groep. Zijn scriptie richtte zich op de vraag op welke wijze SC Cambuur Leeuwarden een alternatief traject kan opzetten om het wangedrag terug te dringen van minderjarige supporters in de leeftijdscategorie 15 tot 23 jaar. Uit zijn onderzoek blijkt dat de leerfactor van enkel een stadionverbod nihil is. De jury roemt het onderzoek om de gedegen en uitvoerige literatuurstudie en eigen onderzoek onder de fans van Cambuur.

Aukje Martens studeerde met haar scriptie De Wet natuurbescherming: hollen of stilstaan af bij de opleiding Diermanagement. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden, waarmee de natuurbescherming is gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. In opdracht van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzocht Aukje hoe gemeenten beter kunnen samenwerken met provincies. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten over het algemeen positief zijn over de uitvoering van de WnB, maar dat er een aantal knelpunten worden ervaren. 

"Het onderzoek is uitgevoerd bij de provincies Friesland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De aanbevelingen zijn daardoor landelijk uit te rollen. Gezien het provinciale natuur- en biodiversiteitbeleid is dit thema en daarmee ook dit onderzoek uitermate relevant voor de provincie Friesland", aldus het juryrapport.

Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk, die later is geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan het Van Welderen Rengersfonds, zodat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Friesland. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids