Landelijke Klachtencommissie-VBS

Landelijke Klachtencommissie-VBS
Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag

Postbus 95572
2509 CN Den Haag
Telefoon:
070-331 52 44
Fax:
070-331 52 59

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Wat is de GCBO? Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs op grond van de wet en/of de cao’s. De GCBO is het enige samenwerkingsverband in Nederland die de kringenrechtspraak in het bijzonder onderwijs op basis van richting organiseert en combineert.

Uitgangspunten Onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsmede deskundigheid, efficiency en snelheid zijn belangrijke pijlers voor de GCBO. Alle commissies van de GCBO beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de betreffende school of instelling. De procedure die de landelijke commissies volgen, voldoen aan alle eisen van een behoorlijke rechtsgang. Zoals de beginselen van hoor en wederhoor, van onpartijdigheid van de commissie, van een vertrouwelijke behandeling en van een deugdelijke motivering.

Voor welke scholen? De commissies van de GCBO behandelen geschillen die zich voordoen binnen het primair, voortgezet, speciaal, voortgezet speciaal, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Verplichte aansluiting van de scholen bij de commissies is voor sommige commissies vastgelegd in de wet en voor andere in de cao. Een GCBO-commissie kan een geschil alleen in behandeling nemen als de betreffende school is aangesloten bij die commissie. Ook niet-confessionele scholen kunnen zich bij een GCBO-commissie aansluiten. Meer informatie over aansluiting vindt u hier. De GCBO ondersteunt ongeveer 20 landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies. Samen behandelen zij honderden klachten, beroepen, bezwaren en geschillen per jaar.

NOG Locatie